Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • BƏBİR

  f. vəhşi heyvan adı

  Tam oxu »
 • BƏÇÇƏ

  BƏÇ(Ç)Ə f. 1) uşaq, bəçə; 2) təzə banlamağa başlayan xoruz; xoruzbeçə

  Tam oxu »
 • BƏÇÇƏBAZ

  BƏÇ(Ç)ƏBAZ f. uşaqbaz

  Tam oxu »
 • BƏÇÇƏDAN

  BƏÇ(Ç)ƏDAN f. anatomiyada: uşaqlıq

  Tam oxu »
 • BƏÇƏ

  BƏÇ(Ç)Ə f. 1) uşaq, bəçə; 2) təzə banlamağa başlayan xoruz; xoruzbeçə

  Tam oxu »
 • BƏÇƏBAZ

  BƏÇ(Ç)ƏBAZ f. uşaqbaz

  Tam oxu »
 • BƏÇƏDAN

  BƏÇ(Ç)ƏDAN f. anatomiyada: uşaqlıq

  Tam oxu »
 • BƏD

  BƏD f. pis, yaman. BƏ’D ə. sonra. BƏD’ ə. 1) yenilik, yeni adət, yeni qayda, dəb; 2) başlama, əsasını qoyma; 3) təşəbbüs

  Tam oxu »
 • BƏDAHƏT

  ə. 1) aydınlıq, aşkarlıq; 2) birdən şeir və s. söyləmə

  Tam oxu »
 • BƏDAHƏTƏN

  ə. fikirləşmədən, birdən-birə, hazırlaşmadan

  Tam oxu »
 • BƏDAVAZ

  f. pis səsli, avazı pis olan

  Tam oxu »
 • BƏDAVƏT

  ə. bax bədəviyyət

  Tam oxu »
 • BƏDAYE

  BƏDAYE’ ə. «bədiə» c. 1) az tapılan qəribə şeylər; 2) incəsənət əsərləri; 3) nadir şeylər

  Tam oxu »
 • BƏDAYEGAH

  BƏDAYE’GAH ə. və f. 1) incəsənət əsərləri saxlanan yer, muzey; 2) m. aləm, dünya

  Tam oxu »
 • BƏDAYENÜMUN

  BƏDAYE’NÜMUN ə. və f. 1) qəribə, çox gözəl; 2) qəribə, gözəl şeylər göstərən (zəmanə haqqında)

  Tam oxu »
 • BƏDAYİN

  f. qayda-qanunu pis olan

  Tam oxu »
 • BƏDBATİN

  f. və ə. pis niyyətli, paxıl, kinli

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXT

  f. bəxtsiz, talesiz

  Tam oxu »
 • BƏDBƏXTANƏ

  f. bədbəxtcəsinə, talesizcəsinə, uğursuzcasına

  Tam oxu »
 • BƏDBİHESAB

  f. və ə. 1) haqsız; 2) hesabı düz aparmayan

  Tam oxu »
 • BƏDBİN

  f. həyatda hər şeyi pis hesab edən, pissimist

  Tam oxu »
 • BƏDBU

  BƏDBU(Y) f. pis iyli, pis qoxu verən

  Tam oxu »
 • BƏDBUY

  BƏDBU(Y) f. pis iyli, pis qoxu verən

  Tam oxu »
 • BƏDCİNS

  f. və ə. pis cinsli, əsilsiz, cır, zatıqırıq

  Tam oxu »
 • BƏDÇÖHRƏ

  f. üzü pis, çirkin

  Tam oxu »
 • BƏDDİN

  f. və ə. kafir // dindən dönmüş; zındıq

  Tam oxu »
 • BƏDDUA

  f. və ə. qarğıma, qarğış, nifrin

  Tam oxu »
 • BƏDETİQAD

  BƏDE’TİQAD f. və ə. 1) etiqadı dönük, heç şeyə inanmayan; 2) dinsiz, allahsız, kafir

  Tam oxu »
 • BƏDƏFAL

  BƏDƏF’AL f. və ə. pis işlər görən, bədəməl

  Tam oxu »
 • BƏDƏFKAR

  f. və ə. pis fikirli, pis niyyətli, pis məqsədli

  Tam oxu »
 • BƏDƏH

  BƏ’DƏH(Ü) ə. ondan sonra

  Tam oxu »
 • BƏDƏHD

  f. və ə. 1) vəfasız, əhdinə sadiq olmayan; 2) sözünün üstündə durmayan

  Tam oxu »
 • BƏDƏHÜ

  BƏ’DƏH(Ü) ə. ondan sonra

  Tam oxu »
 • BƏDƏHVAL

  f. və ə. əhvali pis, halı pozğun

  Tam oxu »
 • BƏDƏXLAQ

  f. və ə. əxlaqsız, tərbiyəsiz

  Tam oxu »
 • BƏDƏXTƏR

  f. «pis ulduzlu» m. talesiz, bədbəxt

  Tam oxu »
 • BƏDƏL

  ə. 1) bir şeyin yerini tutan, onu əvəz edən; əvəz; 2) dəyər, qiymət; 3) Əzraili aldadıb xəstə uşaqdan uzaqlaşdırmaq üçün uşağın dəmir və palçıqdan düz

  Tam oxu »
 • BƏDƏLƏN

  ə. əvəz olaraq, əvəzində. BƏ’DƏL’İSLAMə. islam dini meydana gəldikdən sonra

  Tam oxu »
 • BƏDƏLQÜSL

  BƏ’DƏLQÜSL ə. qüsldən sonra bax qüsl

  Tam oxu »
 • BƏDƏLMİLAD

  BƏ’DƏLMİLAD ə. miladdan sonra; bizim era

  Tam oxu »
 • BƏDƏMA

  BƏ’DƏMA ə. hansı ki; bundan sonra

  Tam oxu »
 • BƏDƏMƏL

  BƏDƏMƏL1 f. və ə. 1) pis işlər görən; 2) əxlaqsız, pozğun. BƏDƏMƏL2 f. və ə. pis şey arzulayan, arzusu pis olan

  Tam oxu »
 • BƏDƏN

  BƏDƏN ə. 1) insan və ya heyvanın gövdəsi; 2) ağacın gövdəsi, oduncağı. BƏ’DƏN ə. sonra, bundan sonra

  Tam oxu »
 • BƏDƏNDAM

  f. bədən quruluşu pis olan, yöndəmsiz

  Tam oxu »
 • BƏDƏNDİŞ

  f. pis fikirli, pis düşüncəli

  Tam oxu »
 • BƏDƏNƏN

  ə. bədəninə görə; bədəncə

  Tam oxu »
 • BƏDƏNNÜMA

  ə. və f. bütün bədəni göstərən (güzgü)

  Tam oxu »
 • BƏDƏSL

  f. və ə. zatı pis olan; alçaq, nanəcib

  Tam oxu »
 • BƏDƏSTUR

  f. qaydaya müvafiq, tapşırığa görə

  Tam oxu »
 • BƏDƏTTƏAM

  BƏ’DƏTTƏAM ə. yeməkdən sonra

  Tam oxu »