Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • CÖV

  CÖV f. 1) arpa; 2) m. qiymətsiz. CÖV’ ə. aclıq

  Tam oxu »
 • CÖVAN

  CÖV’AN ə. ac

  Tam oxu »
 • CÖVDƏT

  ə. 1) yaxşılıq, xalislik, nöqsansızlıq; 2) üstünlük

  Tam oxu »
 • CÖVF

  ə. 1) iç, içəri, daxil; 2) oyuq

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  ə. əsli f. 1) zat, mahiyyət, əsl, maya; 2) təbiət, xassə; 3) qılınca, bıçağa və s. su vermək üçün maddə; 4) daş-qaş, qiymətli daş; 5) essensiya

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRDAR

  ə. və f. 1) cövhərli; 2) fitri istedad və qabiliyyət sahibi; 3) almaz və b. daş-qaşla bəzədilmiş

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRFÜRUŞ

  ə. və f. cavahir alverçisi

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRİ

  ə. cavahirə aid olan

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRŞÜNAS

  ə. və f. cövhər tanıyan, daş-qaş bilicisi

  Tam oxu »
 • CÖVİN

  f. arpadan olan; arpa

  Tam oxu »
 • CÖVQ

  CÖVQ(Ə) ə. 1) yığıncaq; 2) dəstə, qrup; 3) xor

  Tam oxu »
 • CÖVQƏ

  CÖVQ(Ə) ə. 1) yığıncaq; 2) dəstə, qrup; 3) xor

  Tam oxu »
 • CÖVLAN

  ə. 1) gedib-gəlmə; 2) dolanma, hərlənmə

  Tam oxu »
 • CÖVLANGAH

  ə. və f. gəzinti yeri

  Tam oxu »
 • CÖVLANİ

  ə. dolanan, hərlənən

  Tam oxu »
 • CÖVR

  ə. incitmə, zülm, cəfa

  Tam oxu »
 • CÖVRGÜSTƏR

  ə. və f. zülm edən, zülmkar, əziyyət verən, incidən

  Tam oxu »
 • CÖVŞƏN

  f. zireh

  Tam oxu »
 • CÖVŞƏNDAR

  f. zirehi olan, zirehli

  Tam oxu »
 • CÖVŞƏNPUŞ

  f. zirehlə örtülü, zirehli, zireh geyinmiş

  Tam oxu »
 • CÖVV

  ə. 1) hava; 2) iqlim; 3) göy; 4) ab-hava

  Tam oxu »
 • CÖVZ

  ə. qoz, cövüz

  Tam oxu »
 • CÖVZA

  ə. astronomiyada: Əkizlər bürcü

  Tam oxu »
 • CU

  f. bax cuy

  Tam oxu »
 • CUD

  ə. səxavət, əliaçıqlıq, comərdlik

  Tam oxu »
 • CULAH

  f. bax culfa

  Tam oxu »
 • CULFA

  f. 1) pambıqatan, pambıqtəmizləyən; 2) əyirici, toxucu

  Tam oxu »
 • CUMADİYÜLAXİR

  ə. ərəb qəməri təqvimində 6-cı ayın adı

  Tam oxu »
 • CUMADİYÜLƏVVƏL

  ə. ərəb qəməri təqvimində 5-ci ayın adı

  Tam oxu »
 • CURAB

  ə. corab

  Tam oxu »
 • CUŞ

  f. 1) qaynama; 2) m. coşma

  Tam oxu »
 • CUŞAN

  f. qaynayan, coşan, cuşa gələn

  Tam oxu »
 • CUŞİŞ

  f. qaynama, coşma

  Tam oxu »
 • CUŞİŞBAR

  f. coşub-daşan, qaynayan

  Tam oxu »
 • CUŞÜ XÜRUŞ

  f. qaynama, coşma

  Tam oxu »
 • CUY

  f. 1) bax cuya(n); 2) kiçik arx; axar su

  Tam oxu »
 • CUYA

  CUYA(N) f. axtaran, araşdıran

  Tam oxu »
 • CUYAN

  CUYA(N) f. axtaran, araşdıran

  Tam oxu »
 • CUYBAR

  f. 1) axar su; çay, arx; 2) bax cuyistan

  Tam oxu »
 • CUYƏNDƏ

  f. axtaran

  Tam oxu »
 • CUYİSTAN

  f. axar su çox olan yer

  Tam oxu »
 • CÜBBƏ

  ə. uzun ətəkli, enli üst geyimi

  Tam oxu »
 • CÜBN

  ə. qorxaqlıq, qorxaq olma

  Tam oxu »
 • CÜDA

  f. ayrı, ayrılmış; uzaq düşmüş

  Tam oxu »
 • CÜDAGANƏ

  f. ayrıca

  Tam oxu »
 • CÜDEY

  f. qütb ulduzu

  Tam oxu »
 • CÜĞD

  ə. 1) bayquş; 2) başın arxa tərəfində düyünlənmiş saç; 3) m. qıvrım, qıvrılmış

  Tam oxu »
 • CÜHƏLA

  CÜHƏLA’ ə. bax cühhal

  Tam oxu »
 • CÜHHAL

  ə. «cahil» c. cahillər

  Tam oxu »
 • CÜL

  ə. çul

  Tam oxu »