Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • CÜBBƏ

  ə. uzun ətəkli, enli üst geyimi

  Tam oxu »
 • CÜBN

  ə. qorxaqlıq, qorxaq olma

  Tam oxu »
 • CÜDA

  f. ayrı, ayrılmış; uzaq düşmüş

  Tam oxu »
 • CÜDAGANƏ

  f. ayrıca

  Tam oxu »
 • CÜDEY

  f. qütb ulduzu

  Tam oxu »
 • CÜĞD

  ə. 1) bayquş; 2) başın arxa tərəfində düyünlənmiş saç; 3) m. qıvrım, qıvrılmış

  Tam oxu »
 • CÜHƏLA

  CÜHƏLA’ ə. bax cühhal

  Tam oxu »
 • CÜHHAL

  ə. «cahil» c. cahillər

  Tam oxu »
 • CÜL

  ə. çul

  Tam oxu »
 • CÜLAB

  ə. əsli f. bax gülab

  Tam oxu »
 • CÜLBƏND

  ə. və f. 1) çulu bağlamaq üçün ip; örkən; 2) cib; 3) qoltuq

  Tam oxu »
 • CÜLƏSA

  ə. «səlis» c. yoldaşlar

  Tam oxu »
 • CÜLUS

  ə. 1) oturma; 2) taxta oturma, hökmdarlığa başlama; 3) bir hökmdarın taxta oturduğu gün

  Tam oxu »
 • CÜMCÜMƏ

  ə. 1) qafa tası; kəllə; 2) taxta cam, taxtadan düzəldilmiş cam

  Tam oxu »
 • CÜMƏ

  ə. bax yövmülcümə

  Tam oxu »
 • CÜMƏL

  ə. «cümlə» c. 1) hamısı; 2) cümlələr

  Tam oxu »
 • CÜMHUR

  ə. 1) xalq, ümumxalq; 2) dəstə, kütlə; 3) hamısı, tamamilə

  Tam oxu »
 • CÜMHURİ

  ə. cümhuriyyətə aid olan

  Tam oxu »
 • CÜMHURİYYƏT

  ə. respublika

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  ə. 1) hamı(sı), yekun, məcmu; 2) miqdar, məbləğ; 3) qrammatikada: bitmiş bir fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya söz

  Tam oxu »
 • CÜMLƏTAN

  ə. və f. yekun, nəticə

  Tam oxu »
 • CÜMLƏTƏN

  ə. hamılıqla, hamı birdən, hamısı birgə

  Tam oxu »
 • CÜMU

  CÜMU’ ə. «cəm’» c. cəmlər

  Tam oxu »
 • CÜMUDİYYƏ

  ə. böyük buz parçası; aysberq

  Tam oxu »
 • CÜNBAN

  f. tərpənən, qımıldanan, hərəkət edən

  Tam oxu »
 • CÜNBÜŞ

  f. 1) hərəkət, tərpəniş; 2) zövq, əyləncə, kef

  Tam oxu »
 • CÜND

  ə. qoşun, ordu

  Tam oxu »
 • CÜNDİ

  ə. 1) orduya aid olan; hərbi, əsgəri; 2) Misir süvari əsgəri

  Tam oxu »
 • CÜNUB

  ə. şeytani olma

  Tam oxu »
 • CÜNUD

  ə. «cünd» c. qoşunlar, ordular

  Tam oxu »
 • CÜNUN

  ə. 1) dəlilik, dəli olma; 2) dəli

  Tam oxu »
 • CÜRBÜZƏ

  ə. 1) cəldlik, itilik; 2) istedadlılıq

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  CÜR’ƏT ə. cəsarət, igidlik

  Tam oxu »
 • CÜRM

  ə. 1) günah, təqsir, qəbahət; 2) yazıq, fağır; 3) planet. Cürmi-ərz yer kürəsi

  Tam oxu »
 • CÜSSƏ

  ə. gövdə, bədən, cisim

  Tam oxu »
 • CÜST

  CÜST1 ə. əl-ayağı iti, çevik, diribaş. CÜST2 f. axtarma, araşdırma

  Tam oxu »
 • CÜSTCU

  CÜST(Ü)CU f. axtarma, araşdırma

  Tam oxu »
 • CÜSTÜCU

  CÜST(Ü)CU f. axtarma, araşdırma

  Tam oxu »
 • CÜYUŞ

  ə. «ceyş» c. 1) əsgərlər; 2) t. qoşun, ordu

  Tam oxu »
 • CÜZ

  CÜZ’ ə. bax cüzv. Cüz’i-layətəcəzza bölünməz hissə

  Tam oxu »
 • CÜZAM

  ə. yoluxucu və sağalmaz dəri xəstəliyi

  Tam oxu »
 • CÜZEYR

  ə. incə kök, zərif rişə

  Tam oxu »
 • CÜZƏ

  CÜZ’Ə ə. bir qurtuma içiləcək şey; bir qurtum içki

  Tam oxu »
 • CÜZƏN

  CÜZ’ƏN ə. hissə-hissə, parça-parça

  Tam oxu »
 • CÜZİ

  CÜZ’İ ə. 1) tam olmayan; hissə; 2) az, azacıq

  Tam oxu »
 • CÜZUR

  ə. «cizr» c. köklər, əsillər

  Tam oxu »
 • CÜZV

  ə. 1) qisim, hissə, parça; 2) Quranın otuzda bir hissəsi

  Tam oxu »
 • CÜZVDAN

  ə. və f. kağız qovluğu, içinə kağız qoyulan qovluq

  Tam oxu »
 • Ç

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 7-ci hərfi

  Tam oxu »
 • ÇAÇİKƏMAN

  f. Daşkənddə düzəldilmiş kaman

  Tam oxu »