Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • f. iki

  Tam oxu »
 • DÜBALA

  f. ikiqat, iki qat yüksəlmiş

  Tam oxu »
 • DÜBARƏ

  f. 1) ikinci dəfə; 2) bir daha, yenidən

  Tam oxu »
 • DÜBB

  ə. ayı. Dübbi-əkbər Böyük Ayı bürcü; dübbi-əsğər Kiçik Ayı bürcü

  Tam oxu »
 • DÜBEYT

  f. və ə. iki beytdən (dörd misradan) ibarət şeir

  Tam oxu »
 • DÜBƏNDİ

  f. kustar üsulla tikilmiş ayaqqabı növü

  Tam oxu »
 • DÜCA

  ə. qaranlıq, zülmət

  Tam oxu »
 • DÜCƏHAN

  f. bu dünya və axirət, hər iki aləm

  Tam oxu »
 • DÜÇAR

  f. mübtəla, tutulmuş; giriftar

  Tam oxu »
 • DÜDƏMƏ

  f. hər iki tərəfi iti olan; ikibaşlı (qılınc və s.)

  Tam oxu »
 • DÜGAH

  f. 1) iki vaxt (səhər və axşam); 2) klassik muğamlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • DÜHAT

  ə. «dahi» c. dahilər

  Tam oxu »
 • DÜHUL

  f. təbil

  Tam oxu »
 • DÜHULZƏN

  f. təbilçalan, təbilçi

  Tam oxu »
 • DÜHUR

  ə. «dəhr» c. 1) zamanlar, vaxtlar; 2) dünyalar, cahanlar

  Tam oxu »
 • DÜXAN

  ə. 1) tüstü; 2) tütün, tənbəki

  Tam oxu »
 • DÜXTƏR

  f. qız. Düxtəri-rəz «meynə qızı» m. şərab, çaxır; düxtəri-tərsa 1) xristian qızı; 2) m. gözəl

  Tam oxu »
 • DÜXUL

  ə. daxil olma; daxil, iç(əri)

  Tam oxu »
 • DÜXULİYYƏ

  ə. gömrük haqqı

  Tam oxu »
 • DÜKAN

  ə. kiçik mağaza

  Tam oxu »
 • DÜM

  f. 1) quyruq; 2) m. son, axır

  Tam oxu »
 • DÜMBÜRİDƏ

  f. quyruğu kəsik

  Tam oxu »
 • DÜMDAR

  f. ordunun arxasınca gəlib arxa tərəfi mühafizə edən hissə; aryerqard

  Tam oxu »
 • DÜMƏL

  ə. çiban

  Tam oxu »
 • DÜMU

  DÜMU’ ə. «dəm» c. göz yaşları

  Tam oxu »
 • DÜMUPƏRVƏR

  ə. və f. göz yaşı tökən; gözüyaşlı

  Tam oxu »
 • DÜNBAL

  DÜNBAL(Ə) ə. 1) quyruq; 2) arxa, geri

  Tam oxu »
 • DÜNBALƏ

  DÜNBAL(Ə) ə. 1) quyruq; 2) arxa, geri

  Tam oxu »
 • DÜNBƏ

  f. 1) quyruq // qoyun quyruğu; 2) arabanın arxa hissəsi

  Tam oxu »
 • DÜNBƏCÜNBAN

  f. «quyruq tərpədən» m. quyruq bulayan; yaltaq

  Tam oxu »
 • DÜNBƏK

  f. nağara

  Tam oxu »
 • DÜNİM

  f. ikiyə bölünmüş, iki hissə, iki parça

  Tam oxu »
 • DÜNYA

  ə. 1) ən yaxın aləm; bu dünya; 2) kainat; 3) m. çox(lu)

  Tam oxu »
 • DÜNYADAR

  ə. və f. «dünya sahibi» dünya işləri ilə məşğul olub mal-dövlət toplayan adam

  Tam oxu »
 • DÜNYAPƏRƏST

  ə. və f. dünyanı sevən; həyat düşkünü

  Tam oxu »
 • DÜNYAVÜ MAFİHA

  ə. dünya və onda olanlar

  Tam oxu »
 • DÜNYƏ

  ə. dünya

  Tam oxu »
 • DÜNYƏVİ

  ə. dünyaya aid olan, dini olmayan

  Tam oxu »
 • DÜRC

  ə. qutu, mücrü, sandıqça

  Tam oxu »
 • DÜRD

  f. 1) torta, çöküntü, xılt; 2) qədəhin və ya piyalənin dibində qalan şərab; 3) diş daşı (dişi örtən bərk təbəqə)

  Tam oxu »
 • DÜRDANƏ

  ə. və f. 1) inci dənəsi; 2) m. əziz, əziz-xələf

  Tam oxu »
 • DÜRDNUŞ

  f. bax dürdsan

  Tam oxu »
 • DÜRDPEYMA

  ə. və f. «torta ölçən» m. boş işlə məşğul olan, işindən heç bir nəticə çıxarmayan

  Tam oxu »
 • DÜRDSAN

  f. 1) qədəh və ya piyalənin dibində qalan şərabı içən; 2) m. əyyaş, içki düşkünü

  Tam oxu »
 • DÜRDVƏŞ

  f. torta kimi, xılt kimi, çöküntü kimi olan

  Tam oxu »
 • DÜRƏFŞAN

  ə. və f. bax dürərbar

  Tam oxu »
 • DÜRƏNG

  DÜRƏNG1 f. «iki damar(lı)» 1) mələz, hibrid; 2) qarışıq qanlı. DÜRƏNG2 f. 1) ikirəngli; 2) m. ikiüzlü

  Tam oxu »
 • DÜRƏR

  ə. «dürr» c. dürlər

  Tam oxu »
 • DÜRFƏŞAN

  ə. və f. bax dürpaş

  Tam oxu »
 • DÜRPAŞ

  ə. və f. 1) dürr yağdıran, dürr saçan; 2) m. inci kimi sözlər danışan

  Tam oxu »