Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • QÖNÇƏ

  ə. açılmamış gül

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏDƏHAN

  f. qönçəağız, kiçik ağızlı

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏLƏB

  f. qönçədodaq, dodaqları gül kimi olan

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏMANƏND

  f. qönçə kimi, qönçəyə bənzəyən

  Tam oxu »
 • QÖNÇƏZAR

  ə. qönçəlik, çiçəklik, güllük

  Tam oxu »
 • QÖVL

  ə. 1) söz, danışıq; 2) söz vermə, vəd etmə

  Tam oxu »
 • QÖVLƏN

  ə. sözlə, sözdə

  Tam oxu »
 • QÖVLÜ QƏRAR

  ə. qərarlaşma, təəhhüd, sözləşmə

  Tam oxu »
 • QÖVM

  ə. 1) bir nəsildən olan; 2) tayfa; 3) qohum, qohuməqrəba; 4) qonum-qonşu

  Tam oxu »
 • QÖVMİ

  ə. 1) bir nəslə aid; 2) milli

  Tam oxu »
 • QÖVMİYYƏT

  ə. 1) bir nəslə aid olma; 2) millilik; milliyyət

  Tam oxu »
 • QÖVR

  QÖVR1 ə. 1) yaranın yenidən baş açması; 2) m. narahat, rahatsız. QÖVR2 ə. 1) çuxurun ən dərin yeri; dib; 2) m

  Tam oxu »
 • QÖVS

  ə. 1) yay, kaman; 2) çevrənin bir hissəsi; 3) Günəşin noyabr ayında daxil olduğu bürc. Qövsi-qüzeh göy qurşağı, qarı nənə örkəni

  Tam oxu »
 • QÖVSEYN

  ə. 1) iki yay, iki kaman; 2) m. gözəlin qaş(lar)ı

  Tam oxu »
 • QÖVSİ

  ə. qövs şəklində olan, qövsvarı

  Tam oxu »
 • QRAN

  f. İranda pul vahidi

  Tam oxu »
 • QUBAR

  ə. bax qübar

  Tam oxu »
 • QUBARALUD

  ə. və f. 1) tozlu, torpaqlı; 2) m. kədərli, qüssəli

  Tam oxu »
 • QUBARSUZ

  ə. və f. qəmdən ürəyi yanan; dərdli, qəmli

  Tam oxu »
 • QUL

  ə. qulyabanı. Quli-biyaban qulyabanı

  Tam oxu »
 • QULAM

  ə. 1) oğlan, oğlan uşağı; 2) qul, kölə; 3) nökər, qulluqçu

  Tam oxu »
 • QULLABİ

  ə. bax qüllabi

  Tam oxu »
 • QUMAR

  QUMAR1 ə. «qumri» c. bax qümar1. QUMAR2 ə. kart oyunu. QUMAR3 ə. bax qümar2

  Tam oxu »
 • QUMARBAZ

  ə. və f. qumar hərisi

  Tam oxu »
 • QUMARXANƏ

  ə. və f. qumar oynanılan yer

  Tam oxu »
 • QUMAŞ

  ə. 1) toxunma parça; toxuma; 2) m. əziz, əzizxələf; övlad; 3) m. incə, zərif

  Tam oxu »
 • QUMRİ

  ə. qumru (göyərçin cinsindən quş)

  Tam oxu »
 • QUNC

  ə. bax qünc

  Tam oxu »
 • QUNDUZ

  ə. xəz dərili gəmirici heyvan

  Tam oxu »
 • QURBAN

  ə. 1) bir niyyət üçün kəsilən heyvan; 2) m. bir yolda fəda olma

  Tam oxu »
 • QURBANGAH

  ə. və f. qurban kəsilən yer

  Tam oxu »
 • QURBİ

  ə. yaxın olma, yaxınlıq

  Tam oxu »
 • QUREYŞ

  ə. bax qüreyş

  Tam oxu »
 • QUREYŞİ

  ə. bax qüreyşi

  Tam oxu »
 • QURƏ

  f. qoruq

  Tam oxu »
 • QUT

  ə. azuqə, qida, yeyilən hər şey

  Tam oxu »
 • QUTƏ

  ə. bir dəfə suya batıb çıxma

  Tam oxu »
 • QUTƏVƏR

  ə. və f. bir dəfə suya batıb çıxan

  Tam oxu »
 • QÜBAR

  ə. 1) toz // narın torpaq; 2) m. kədər, qüssə

  Tam oxu »
 • QÜBBƏ

  ə. yarımdairə şəklində tağ, günbəz. Qübbei-mina göy qübbəsi; göy, səma

  Tam oxu »
 • QÜBH

  ə. 1) çirkinlik; 2) pis iş, qəbahət

  Tam oxu »
 • QÜBHİYYAT

  ə. «qübh» c. pis işlər, qəbahətlər

  Tam oxu »
 • QÜBLƏ

  ə. öpüş, busə

  Tam oxu »
 • QÜBUR

  ə. «qəbr» c. qəbirlər

  Tam oxu »
 • QÜDDUS

  ə. çox müqəddəs, çox əziz

  Tam oxu »
 • QÜDƏMA

  QÜDƏMA’ ə. «qədim» c. qədimlər // qədimdə olanlar; keçmişdəkilər

  Tam oxu »
 • QÜDRƏT

  ə. 1) yaradılış, fitrət; 2) qarət, güc, qüvvət; 3) təsir, nüfuz; 4) bacarıq, istedad

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTNÜMA

  ə. və f. qüdrətli, bacarıqlı, güclü

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTÜLLAH

  ə. Allahın qüdrəti, Tanrının qüdrəti

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTYAB

  ə. və f. özündə qüdrət tapan; gücü çatan; bacaran

  Tam oxu »