Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • YÖMƏSSÜLASA

  YÖMƏSSÜLASA’ ə. çərşənbə axşamı günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖMÜSSÜLASA

  YÖMÜSSÜLASA’ ə. çərşənbə axşamı

  Tam oxu »
 • YÖVM

  ə. 1) bütöv gün; bütün gün; 2) gün (vaxt ölçüsü). Yövmi-ali ildönümü, yubiley; yövmi-şəfaət qiyamət günü

  Tam oxu »
 • YÖVMƏDDİN

  ə. bax yövməlhesab

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLCÜMƏ

  YÖVMƏLCÜM’Ə ə. cümə günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLƏHƏD

  YÖVMƏL’ƏHƏD ə. bazar günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLƏRBƏA

  YÖVMƏL’ƏRBƏA’ ə. çərşənbə günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLHESAB

  ə. «haqq-hesab günündə» bax yövməlqiyam(ət)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLXƏMİS

  ə. cümə axşamı günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLİSNEYN

  YÖVMƏL’İSNEYN ə. bazar ertəsi günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLQİYAM

  YÖVMƏLQİYAM(ƏT) ə. bax yövmənnüşur

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLQİYAMƏT

  YÖVMƏLQİYAM(ƏT) ə. bax yövmənnüşur

  Tam oxu »
 • YÖVMƏNNÜŞUR

  ə. qiyamət günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏSSƏBT

  ə. şənbə günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMİ

  YÖVMİ(YYƏ)1 ə. gündəlik, hər gün baş verən

  Tam oxu »
 • YÖVMİYYƏ

  YÖVMİ(YYƏ)1 ə. gündəlik, hər gün baş verən. YÖVMİYYƏ2 ə. gündəlik haqq, günəmuzd haqq

  Tam oxu »
 • YÖVMÜDDİN

  ə. bax yövmülhesab

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLCÜMƏ

  YÖVMÜLCÜM’Ə ə. cümə

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLƏHƏD

  YÖVMÜL’ƏHƏD ə. bazar (həftənin günü)

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLƏRBƏA

  YÖVMÜL’ƏRBƏA’ ə. çərşənbə

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLHESAB

  ə. «haqq-hesab günü» bax yövmülqiyam(ət)

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLXƏMİS

  ə. cümə axşamı

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLİSNEYN

  YÖVMÜL’İSNEYN ə. bazar ertəsi

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLQİYAM

  YÖVMÜLQİYAM(ƏT) ə. bax yövmünnüşur

  Tam oxu »
 • YÖVMÜLQİYAMƏT

  YÖVMÜLQİYAM(ƏT) ə. bax yövmünnüşur

  Tam oxu »
 • YÖVMÜNNÜŞUR

  ə. qiyamət günü

  Tam oxu »
 • YÖVMÜSSƏBT

  ə. şənbə

  Tam oxu »
 • YUNİS

  ə. naqqa balığı tərəfindən udularaq dənizləri gəzən peyğəmbərin adı (müxtəlif birləşmələrin tərkibində ümumiləşmiş isim kimi işlədilir)

  Tam oxu »
 • YUSİF

  ə. fövqəladə gözəlliyi ilə məşhur olub Misirdə qul kimi satılmış və sonradan peyğəmbər olmuş adamın adı (ədəbiyyatda gözəllik rəmzi kimi işlədilir)

  Tam oxu »
 • YUSİFASA

  ə. və f. Yusif kimi gözəl

  Tam oxu »
 • YUZ

  f. 1) pələngə oxşayan balaca heyvan; 2) ov iti; tula

  Tam oxu »
 • YUZPUŞ

  f. arxası pələng kimi zolaq-zolaq olan

  Tam oxu »
 • YÜMN

  ə. 1) uğur, bəxt; 2) bərəkət

  Tam oxu »
 • YÜMNA

  ə. sağ əl

  Tam oxu »
 • YÜMUM

  ə. «yəmm» c. dənizlər

  Tam oxu »
 • YÜSR

  ə. rahat, dinc

  Tam oxu »
 • YÜSRÜ YƏSAR

  ə. 1) rahatlıq; 2) sərvət, dövlət

  Tam oxu »
 • Z

  Z1 ə. ərəb əlifbasının 9-cu, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 11-ci hərfi; əbcəd hesabında 700 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • ZA

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • ZABİT

  ə. 1) əmr edən, hökm edən; nizamlayan; 2) zəbt edən, tutan, alan; 3) hərb və polis sistemində: komanda heyətindən olan şəxs

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  ə. 1) bax zəbtiyyə; 2) qayda, ümumi qayda; 3) intizam

  Tam oxu »
 • ZABUL

  f. müğamlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • ZACİR

  ə. 1) bir işi görməyə qoymayan, inkar edən, rədd edən; 2) vicdan, insaf

  Tam oxu »
 • ZAD

  ZAD1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. ZAD2 ə. azuqə, yol üçün götürülən yemək və s

  Tam oxu »
 • ZADƏ

  ZAD3(Ə)1 f. 1) doğulmuş; oğul, övlad; 2) m. hasil olmuş, törənmiş. Zadi (zadei)-bəşər bəşər övladı, insan oğlu

  Tam oxu »
 • ZADƏGAN

  f. əsilzadə

  Tam oxu »
 • ZAĞ

  ZAĞ1 ə. qarğa. Zaği-siyah qara qarğa. ZAĞ2 f. zəy; zəy məhlulu

  Tam oxu »
 • ZAHİB

  ə. bax zahiq

  Tam oxu »
 • ZAHİD

  ə. 1) Allah adamı, mömin, ibadətlə məşğul olan, abid; 2) dünya malından imtina edib ömrünü yalnız Allaha ibadətlə keçirən adam; 3) pəhriz edən, pəhriz

  Tam oxu »
 • ZAHİDA

  ə. ey zahid! ay zahid!

  Tam oxu »