MAHİRCƏSİNƏ

bax mahiranə.
MAHİRANƏ
MAHİRLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə