Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MOBƏD

  is. [ər.] Zərdüşt dini kahini

  Tam oxu »
 • MOBİL

  is. [fr.] Mütəhərrik, sürətlə hərəkət edən. Mobil hərbi hissə

  Tam oxu »
 • MOBUD

  bax mobəd

  Tam oxu »
 • MOD

  [fr.] Müəyyən dövrdə, müəyyən ictimai mühitdə geyim, tualet, məişət şeyləri və s. cəhətdən bu və ya digər zövq və adətlərin hakim olması

  Tam oxu »
 • MODA

  [fr.] Müəyyən dövrdə, müəyyən ictimai mühitdə geyim, tualet, məişət şeyləri və s. cəhətdən bu və ya digər zövq və adətlərin hakim olması

  Tam oxu »
 • MODABAZ

  sif. və is. [fr. mode və fars. …baz] Həddindən çox modaya uyan, moda düşkünü, modapərəst, modaçı. Modabaz qız

  Tam oxu »
 • MODABAZLIQ

  is. Modaya uyma, moda düşkünlüyü, modapərəstlik, modaçılıq. Modabazlıq etmək

  Tam oxu »
 • MODAÇI

  bax modabaz

  Tam oxu »
 • MODAÇILIQ

  bax modabazlıq

  Tam oxu »
 • MODÁL

  [lat.] dilç. Modallıq ifadə edən, modallıq bildirən. Modal sözlər

  Tam oxu »
 • MODALI

  sif. Hər hansı bir modaya uyğun olan, modada olan. Modalı kostyum. – Teymur müəllim balaca arıq bir kişi idi

  Tam oxu »
 • MODALLIQ

  is. dilç. Nitqin məzmununun gerçəkliyə münasibətini bildirən və feil formaları, intonasiya, ara sözlər və s

  Tam oxu »
 • MODAPƏRƏST

  [fr. mode və fars. …pərəst] bax modabaz. Modapərəst qadın

  Tam oxu »
 • MODAPƏRƏSTLİK

  bax modabazlıq. Modapərəstlik etmək

  Tam oxu »
 • MODÉL

  [fr.] 1. Bir şeyin nümunə nüsxəsi, habelə bir şeyi hazırlamaq üçün nümunə. Geyim modelləri sərgisi. 2

  Tam oxu »
 • MODELÇİ

  is. Yeni model nümunələri hazırlayan mütəxəssis (bax model 1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • MODELÇİLİK

  is. 1. Yeni model nümunələri hazırlama. 2. Bir şeyin kiçildilmiş sxemini, nümunəsini düzəltmə; modelqayırma

  Tam oxu »
 • MODELQAYIRAN

  bax modelçi

  Tam oxu »
 • MODELLƏŞDİRMƏ

  “Modelləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MODELLƏŞDİRMƏK

  f. Bir şeyin modelini hazırlamaq. Paltarı modelləşdirmək

  Tam oxu »
 • MODEM

  is. Hesablayıcı elektron maşının və ya abonent məntəqələrinin ikilik siqnallarının rabitə kanallarına göndərilən siqnallara və ya əksinə çevirmək üçün

  Tam oxu »
 • MODERÁTO

  [ital.] mus. 1. Yavaş, ağır, tələsmədən (musiqi əsərlərinin ifa tempi haqqında). 2. Ağır, yavaş tempdə musiqi əsəri və ya onun bir hissəsi

  Tam oxu »
 • MODERÁTOR

  [lat. moderator – azaldan] 1. Klavişli (dilli) musiqi alətlərində səsin gücünü tənzim edən alət. 2. Maşının sürətini azaltmaq üçün qurğu

  Tam oxu »
 • MODÉRN

  [fr. moderne – ən yeni, müasir] 1. XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəllərində əsasən memarlıq və tətbiqi incəsənətdə formalizmi, təmtəraqlılığı, süniliyi,

  Tam oxu »
 • MODERNİST

  [fr.] Modernizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • MODERNİ́ZM

  [lat.] 1. bax modern 1-ci mənada. 2. İmperializm dövrü burjua incəsənət və ədəbiyyatında realizmə zidd cərəyanların ümumi adı

  Tam oxu »
 • MÓDUL

  is. [lat.] 1. Riyaziyyatda hər hansı bir mühüm əmsalın və ya kəmiyyətin adı. 2. Bina və tikilinin hissələrini uzlaşdırmaq və ya ona mütənasiblik və ah

  Tam oxu »
 • MODULLAŞDIRMA

  “Modullaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MODULLAŞDIRMAQ

  f. mus. Bir tondan başqasına keçmək (musiqi səsləri haqqında)

  Tam oxu »
 • MOFET

  is. [fr.] Vulkan kraterində və soyumuş lava axınlarında yerləşmiş kanal və çatlardan ayrılan karbon qazı şırnaqları

  Tam oxu »
 • MOGİKAN

  is. Şimali Amerikada hindu tayfası

  Tam oxu »
 • MOXER

  is. [ing.] Anqor keçisinin tükü və ondan toxunmuş material

  Tam oxu »
 • MOİZƏ

  is. [ər.] 1. bax vəz 1-ci mənada. [Yaşlı kişi:] Şeyx Yəhyanın dalında namaz qılıb, sonra da moizəsini dinlədim

  Tam oxu »
 • MÓKKO

  [coğr. is.-dən] Əla qəhvə növü

  Tam oxu »
 • MOQÁR

  is. [ital.] Taxıllar fəsiləsindən birillik bitki

  Tam oxu »
 • MOQQULDAMA

  “Moqquldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MOQQULDAMAQ

  f. Moqqultu səsi çıxarmaq (donuz və bəzi başqa heyvanlar haqqında)

  Tam oxu »
 • MOQQULTU

  is. Donuz və bəzi başqa heyvanların çıxardığı səs. Donuzun moqqultusu

  Tam oxu »
 • MÓQUR

  is. Hindistanın qızıl sikkəsi

  Tam oxu »
 • MOL

  is. Maddə miqdarının vahidi; qrammolekulun qısaldılmış adı

  Tam oxu »
 • MOLBERT

  [alm.] Rəssamın işləməsi üçün üzünə kətan çəkilmiş çərçivəni saxlayan dayaq; rəssam dəzgahı. Bəhruz molbert arxasında işləyir

  Tam oxu »
 • MOLDAV

  Moldova Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən, roman qrupu dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • MOLDAVAN

  Moldova Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən, roman qrupu dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • MOLDAVANCA

  sif. və zərf Moldav(an) dilində. Moldav(an)ca-rusca lüğət. Moldav( an)ca danışmaq

  Tam oxu »
 • MOLDAVCA

  sif. və zərf Moldav(an) dilində. Moldav(an)ca-rusca lüğət. Moldav( an)ca danışmaq

  Tam oxu »
 • MOLÉKUL

  [fr. molecule – əsli lat.] Maddənin bütün kimyəvi xüsusiyyətlərinə malik ən kiçik hissəciyi

  Tam oxu »
 • MOLEKULYÁR

  sif. [fr.] Molekula aid olan. Molekulyar çəki. // Molekulların tədqiqi ilə əlaqədar olan. Molekulyar nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • MOLİBDÉN

  [yun. molybdos – qurğuşun] 1. Gümüşü-ağ rəngli, çətin əriyən parlaq metal – kimyəvi element. 2. Molibdendən düzəldilmiş

  Tam oxu »
 • MOLİBDENLİ

  sif. Tərkibində molibden olan. Molibdenli polad

  Tam oxu »
 • MOLLA

  is. [ər.] 1. Rütbəcə axunddan kiçik müsəlman ruhanisi. Məhəllə mollası. – Sonra da bir tirmə əmmaməli molla gəlib salam verdi

  Tam oxu »