Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MU

  is. [fars.] klas. Saç, tük, tel. Saçına uymuş xəyalım çünki ənbərbu kimi; Ol səbəbdən incəlib qəddim olubdur mu kimi

  Tam oxu »
 • MUÁR

  [fr.] 1. İşıq düşəndə müxtəlif rəngli çalarlar verən sıx toxunmuş ipək və ya yarımipək parça. 2. Səthində basma naxışları olan kağız

  Tam oxu »
 • MUÁVR

  is. [xüs. is.-dən] Triqonometrik şəkildə olan kompleks ədədi n-ci qüvvətə yüksəltmək üçün düstur

  Tam oxu »
 • MUCUL

  is. 1. Közərdilmiş dəmirin üst qabığı. 2. dan. Yanma, yanıb yığılma, büzüşmə. □ Mucul olmaq – mucullamaq

  Tam oxu »
 • MUCULLANMA

  “Mucullanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUCULLANMAQ

  f. Yanıb yığılmaq; büzüşmək, yığılmaq. Yun yanıb mucullandı

  Tam oxu »
 • MÚFEL

  is. [alm.] Sənayedə işlədilən elektrik və ya alovlu qızdırıcı soba

  Tam oxu »
 • MUFLÓN

  is. [fr.] Qoyun növü; dağ qoyunu

  Tam oxu »
 • MUFTA

  [alm.] 1. tex. Val, boru və s. kimi silindrik şeyləri bir-birinə rəbt etmək üçün metal halqa, bilərzik

  Tam oxu »
 • MUĞ

  is. [fars.] tar. Zərdüşt dininə mənsub adam; atəşpərəst, məcusi

  Tam oxu »
 • MUĞAM

  is. [ər. məqam – mövqe] mus. 1. Bir neçə hissədən ibarət vokal-instrumental və ya instrumental Şərq musiqisi

  Tam oxu »
 • MUĞAMAT

  [ər. “məqam” söz. cəmi] Muğam tərzində olan havalar. Muğamat çalmaq. – Xanəndə muğamat ilə bəyi təbrik edən əşarı oxuyur

  Tam oxu »
 • MUĞAMATÇI

  1. is. Əsasən muğam oxuyan xanəndə. 2. bax muğamatşünas

  Tam oxu »
 • MUĞAMATŞÜNAS

  is. [ər. məqamat və fars. …şünas] Muğamatları yaxşı bilən musiqişünas. O vaxt Şirvanda Mahmud ağa adında bir muğamatşünas var idi

  Tam oxu »
 • MUĞAMVARİ

  sif. Muğama oxşayan, muğam tərzində olan. Muğamvari melodiya

  Tam oxu »
 • MUĞAYAT

  [ər. müqəyyəd] : muğayat olmaq – qorumaq, gözü üstündə olmaq, zərər toxunmağa qoymamaq, göz olmaq. Uşaqdan muğayat ol

  Tam oxu »
 • MUXRU

  is. məh. Böyük uzun alaçıq. Comərd dəstəni lap kənardakı tək muxruya tərəf çəkdi. Ə.Abasov

  Tam oxu »
 • MUXTAR

  sif. [ər.] 1. Muxtariyyət hüququ olan. Muxtar vilayət. Muxtar respublika. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti

  Tam oxu »
 • MUXTARİYYƏT

  is. [ər.] Daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində sərbəst olma hüququ; özünüidarə. Muxtariyyət tələb etmək

  Tam oxu »
 • MUXTARİYYƏTLİ

  bax muxtar 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MUXUL

  sif. məh. İşə can yandırmayan, səhlənkar

  Tam oxu »
 • MUJİ́K

  [rus.] köhn. 1. Kəndli. [Heydər bəy:] Naçalnik, hər belə mujik sözünə etibar edib məni bədbəxt etməyin! M

  Tam oxu »
 • MUKÁLTİN

  is. [lat.] Bəlğəmgətirici dərman preparatı

  Tam oxu »
 • MUKÓR

  is. İbtidai göbələklər sırası

  Tam oxu »
 • MULÁT

  [isp. mulato] Avropalılarla zəncilərin nikahından əmələ gələn

  Tam oxu »
 • MÚLDA

  is. [alm.] 1. Tökmə maşında çuqun almaq üçün metal qəlib. 2. Xammal üçün metal qutu

  Tam oxu »
 • MULİNÉ

  [fr. moulinet] Tikmədə işlədilən müxtəlif rəngli sap növü

  Tam oxu »
 • MULTİPLİKÁSİYA

  [lat. multiplicatio – çoxaltma] Hərəkətin ayrı-ayrı momentlərini təsvir edən şəkil və ya kuklaların kinoya çəkilməsi, habelə bu cür çəkilmiş şəkillərd

  Tam oxu »
 • MULTİPLİKASİYAÇI

  bax multiplikator

  Tam oxu »
 • MULTİPLİKÁTOR

  [lat.] Multiplikasiya mütəxəssisi; multiplikasiyaçı

  Tam oxu »
 • MUM

  is. [fars.] 1. Bal arılarının hazırladığı və şan düzəltmək üçün istifadə etdikləri maddə, habelə ona oxşar bitki maddəsi

  Tam oxu »
 • MUMGÜVƏSİ

  is. zool. Əsasən arı pətəklərində yaşayan zərərverici

  Tam oxu »
 • MUMİYA₁

  is. [ər.] 1. Balzamlanma vasitəsilə çürüməkdən qorunmuş insan cəsədi. Bir çox Misir mumiyası hal-hazıra qədər qalır və muzeylərdə saxlanılır

  Tam oxu »
 • MUMİYA₂

  is. [ər.] Müxtəlif qırmızı rəngləri olan toz halında mineral boya

  Tam oxu »
 • MUMİYALAMA

  “Mumiyalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUMİYALAMAQ

  bax balzamlamaq

  Tam oxu »
 • MUMİYALANMA

  “Mumiyalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUMİYALANMAQ

  bax balzamlanmaq

  Tam oxu »
 • MUMLAMA

  “Mumlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUMLAMAQ

  f. 1. Mum sürtmək, mum çəkmək. Eşilmiş sapı mumlamaq. 2. Bir şeyin (qabın, şüşənin və s.-nin) ağzını mumla bağlamaq, qapamaq

  Tam oxu »
 • MUMLANMA

  “Mumlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUMLANMAQ

  məch. 1. Mum sürtülmək, mum çəkilmək. Viş mumlanıb. 2. Mumla bağlanmaq, qapanmaq. Bankanın ağzı mumlandı

  Tam oxu »
 • MUMLU

  sif. Mum sürtülmüş, mum çəkilmiş. Mumlu ip

  Tam oxu »
 • MUNCUQ

  is. Müxtəlif rəngli, yuvarlaq və ya başqa formalı şüşələrdən, plastik kütlədən və s.-dən qayrılıb sapa düzülən və bəzək kimi boyuna taxılan dənələrdən

  Tam oxu »
 • MUNCUQ-MUNCUQ

  sif. və zərf Gilə-gilə, dənə-dənə, yumru-yumru, muncuq kimi (axan tər haqqında). Muncuq-muncuq tər tökmək

  Tam oxu »
 • MUNCUQGÖZ

  sif. Gözü muncuğa oxşayan, muncuğa bənzəyən, muncuq kimi; muncuqvari gözü olan. [Hacı] sizin bildiyiniz qarğaburun, muncuqgöz, təkəsaqqal hacılara bən

  Tam oxu »
 • MUNCUQLANMA

  “Muncuqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MUNCUQLANMAQ

  f. Muncuq-muncuq olmaq, muncuq kimi düzülmək, muncuq şəklinə düşmək, yumrulanmaq. [Şiraslanın] …həyəcandan alnında tər dənələri muncuqlanırdı

  Tam oxu »
 • MUNCUQLU

  sif. Üzərinə muncuq tikilmiş, yaxud muncuq düzülmüş, muncuqla bəzədilmiş. Muncuqlu tikmə

  Tam oxu »
 • MUNCUQVARİ

  sif. Muncuğaoxşar, muncuq kimi, muncuq-muncuq

  Tam oxu »