Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MAAF

  is. [ər.] köhn. Hər cür vergi və mükəlləfiyyətdən azad olan kəndli

  Tam oxu »
 • MAARİF

  is. [ər.] Əhali arasında savad, bilik, mədəniyyət yaymaq üçün mütəşəkkil surətdə həyata keçirilən tədbirlər sistemi

  Tam oxu »
 • MAARİFÇİ

  is. 1. Xalq arasında maarifi, mədəniyyəti, bilikləri yayan, xalqı savadlaşdıran. 2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə Rusi

  Tam oxu »
 • MAARİFÇİLİK

  is. 1. Maarifi yayma, maarif tərəfdarı olma; maarifpərvərlik. “Bahadır və Sona” kimi lirik bir əsərdə də ədib öz maarifçilik fikirlərini davam etdirir

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRİLMƏ

  “Maarifləndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRİLMƏK

  məch. Təlim və təhsil nəticəsində elm, bilik verilmək; mədəniləşdirilmək, savadlandırılmaq

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRMƏ

  “Maarifləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNDİRMƏK

  f. Maarif, elm, bilik, mədəniyyət vermək; savadlaşdırmaq. Xalqı maarifləndirmək

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNMƏ

  “Maariflənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MAARİFLƏNMƏK

  qayıd. Elmli olmaq, bilik qazanmaq, mədəniləşmək, savadlanmaq

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRƏST

  [ər. maarif və fars. …pərəst] bax maarifçi 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRƏSTLİK

  bax maarifçilik 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRVƏR

  [ər. maarif və fars. …pərvər] bax maarifçi 1-ci mənada. Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nömrəsindən

  Tam oxu »
 • MAARİFPƏRVƏRLİK

  bax maarifçilik 1-ci mənada. Heyf, səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini

  Tam oxu »
 • MAAŞ

  is. [ər.] Əmək, iş əvəzində alınan pul, haqq; aylıq, donluq, məvacib. Maaş almaq. Maaş cədvəli. – [Mirzə Səfərin] iyirmi beş manat da maaşı vardı

  Tam oxu »
 • MAAŞLI

  sif. 1. Maaş alan, maaşla olan; donluqlu, məvacibli. Maaşlı iş. 2. məc. Maaşı çox olan, yaxşı maaş verilən, əmək haqqı böyük olan

  Tam oxu »
 • MABAQİ

  is. [ər.] köhn. Bir məbləğin, bir hesabın qalığı, qalan hissəsi. [Əhməd:] Axtar, gör bir üç manat tapa bilərsənmi? Mabaqisi sonra da çata bilər

  Tam oxu »
 • MABEYN

  is. [ər.] köhn. Ara, aralıq; orta, ortalıq. …Məişət ilə məktəbin mabeynində əsla ittifaq və saziş yoxdur

  Tam oxu »
 • MABƏD

  is. [ər.] köhn. Ard, dal, davam. Bir gecəlik söhbətin min gecə mabədi var. (Ata. sözü). [Mehdi bəy:] Cümə axşamı bugünkü kefin mabədi bizdədir

  Tam oxu »
 • MAC₂

  is. [ər.] köhn. Yarımay, hilal

  Tam oxu »
 • MAC₁

  is. Kotan dəstəsi. …Qara kəlim qarğıyar; Kotan macı tutana. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • MACAL

  is. [ər.] İmkan, fürsət, vaxt. Macalı olmamaq. Macal tapmaq. – Gərək elə eləyək ki, [Koroğlu] macal tapa bilməsin

  Tam oxu »
 • MACALSIZ

  sif. Macalı olmayan, başı qarışıq, vaxtı, imkanı olmayan. Macalsız adam

  Tam oxu »
 • MACALSIZLIQ

  is. Macalı olmama, vaxtı olmama

  Tam oxu »
 • MACAR

  Macarıstanın əsas əhalisini təşkil edən və dil cəhətdən fin-uqor qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • MACARCA

  sif. və zərf Macar dilində. Macarca dərslik. Macarca danışmaq

  Tam oxu »
 • MACARLAR

  Macarıstanın əsas əhalisini təşkil edən və dil cəhətdən fin-uqor qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • MACƏRA

  is. [ər.] 1. Başa gələn həyəcanlı hadisə; qəziyyə, sərgüzəşt. Onun başına böyük macəralar gəlmişdir. – Nabat zənn edirdi ki, Şəkərəli bir şey bilmir v

  Tam oxu »
 • MACƏRAÇI

  sif. və is. Macəra (2-ci mənada) sevən, macəra axtaran, macəra düzəldən adam; avantüraçı. [Fəxrəddin:] Mənə Bağdada yola düşdüyüm zaman Bağdadın cadug

  Tam oxu »
 • MACƏRAÇILIQ

  is. Macəra sevmə, macəraya meyil; avantüraçılıq

  Tam oxu »
 • MAÇ₁

  is. dan. Öpüş, öpmə. [Təlxək əcinnə:] …Barı heç olmasa o şirin dodaqlarından mənə bir maç ver. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • MAÇ₂

  is. məh. Lobyanın və s. sarmaşan bitkilərin sarınması üçün yerə sancılan ağac

  Tam oxu »
 • MAÇA

  is. 1. Qoyun və başqa heyvanların dirsəkdən aşağı bilək hissəsi. Maça əti. Maça bozbaşı. 2. İri aşıq, böyük aşıq (bax aşıq2 1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • MAÇA-MAÇA

  is. Maça ilə oynanılan uşaq oyunu; aşıq-aşıq. Uşaqlar maça-maça oynayırlar

  Tam oxu »
 • MAÇAMAÇ

  1. zərf Marçıltı ilə, marçıltı səsi çıxararaq, marçamarçla. Maçamaç öpmək. 2. is. Bir-birini öpmə (çoxları haqqında)

  Tam oxu »
 • MÁDAM

  bağl. [ər.] Cümlənin əvvəlində gəlib, məzmununda güzəşt olmayan cümləyə güzəştlik xüsusiyyəti verir – bu səbəbə görə ki, buna görə ki (çox vaxt “ki” b

  Tam oxu »
 • MADÁM

  [fr.] Fransada, 1917-ci il inqilabından qabaq isə Rusiyada və bəzi başqa ölkələrdə: ərli qadına (adətən familiyasına qoşularaq) müraciət edilərkən işl

  Tam oxu »
 • MADAPOLAM

  [coğr. addan] Adətən alt paltarlıq, sıx ağ pambıq parça. // Həmin parçadan tikilmiş. Madapolam köynək

  Tam oxu »
 • MADAR

  sif. [ər.] Ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah (övlad haqqında). [Qarı:] …Ay xanım, madar bir qızım var

  Tam oxu »
 • MADDƏ₂

  is. [ər.] 1. Rəsmi bir sənəddə, siyahıda, lüğətdə və s.-də müstəqil bölgü; bənd, paraqraf. Cinayət kodeksinin beşinci maddəsi

  Tam oxu »
 • MADDƏ₁

  is. [ər.] 1. Təbiətdəki fiziki cisimlərin əsasını təşkil edən şey. Qida maddələri. Zəhərləyici maddələr

  Tam oxu »
 • MADDƏBƏMADDƏ

  zərf [ər. maddə və fars. …bə…] Maddə-maddə, bəndbəbənd; maddələr üzrə. Qərarı maddəbəmaddə müzakirə etmək

  Tam oxu »
 • MADDİ

  sif. [ər.] 1. Şüurdan asılı olmayaraq mövcud olan; cismani, fiziki. Maddi varlıq. Maddi aləm. // Maddəyə aid olan

  Tam oxu »
 • MADDİLƏŞMƏ

  “Maddiləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MADDİLƏŞMƏK

  f. Maddi şəkil almaq, konkret şəkil almaq

  Tam oxu »
 • MADDİLİK

  is. Maddədən ibarət olma, maddi şeyin xassəsi (mənəvilik ziddi). // Şüurdan asılı olmayaraq mövcud olma; cismanilik

  Tam oxu »
 • MADDİYYAT

  is. [ər.] klas. Maddi, cismani şeylər (mənəviyyat əksi)

  Tam oxu »
 • MADERA

  [coğr. addan] Tünd üzüm şərabı növü

  Tam oxu »
 • MADƏR

  is. [fars.] klas. Ana. Madərləriniz etdi sizə mehrü məhəbbət; Ağuşi-şəfəqqətdə sizi bəslədi rahət. M

  Tam oxu »
 • MADƏRŞAHLIQ

  is. tar. Qadın qohumluğu xəttinə əsaslanan və qadının hakim olduğu qəbilə qruplarından ibarət ibtidai icma quruluşu forması; matriarxat

  Tam oxu »