Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MÉBEL

  [fr.] Stol, stul, taxt, şkaf, şifoner və s. kimi ev avadanlığı. Mebel fabriki. Yumşaq mebel. – [Mindilli:] Bu gün sizin üçün yaxşı mebel sifariş elədi

  Tam oxu »
 • MEBELÇİ

  is. Mebel sənayesi işçisi, mebel ustası

  Tam oxu »
 • MEBELÇİLİK

  is. Mebelçi peşəsi, ixtisası

  Tam oxu »
 • MEBELLİ

  sif. Mebeli olan, mebellə təchiz olunmuş. Mebelli otaq

  Tam oxu »
 • MEDÁL

  [fr.] Xüsusi xidmətlərinə, yaxud əməkdə göstərdiyi rəşadətə görə verilən, üzərində hər hansı bir qabarıq təsvir və ya yazı olan fərqlənmə nişanı

  Tam oxu »
 • MEDALÇI

  is. 1. Məktəbi, kursu bitirdikdə yüksək müvəffəqiyyətlərinə görə medal almış (adam). 2. Sərgidə, baxışda medalla təltif edilmiş ev heyvanı

  Tam oxu »
 • MEDALLI

  sif. Medal almış, medalla təltif olunmuş, yaxud döşünə medal taxmış. Medallı əsgər

  Tam oxu »
 • MEDALYÓN

  [fr.] 1. İçərisinə şəkil və ya başqa bir şey qoyulan girdə və ya uzunsov kiçik qutu şəklində zərgərlik məmulatı

  Tam oxu »
 • MEDİA

  is. [lat.] Dövri mətbuat

  Tam oxu »
 • MEDİTASİYA

  is. [lat.] fəls. Məqsədi insan psixikasını dərin dalğınlıq vəziyyətinə gətirən əqli fəaliyyət. Meditasiyanın psixoterapevtik cəhətləri

  Tam oxu »
 • MEDİUM

  is. [lat.] Ruhlar aləmi ilə canlı insanlar arasında əlaqə yaradan şəxs

  Tam oxu »
 • MEDUZA

  [yunan əsatirində qanadlı əjdaha adından] zool. Bədəni həlməşik maddədən ibarət çoxayaqcıqlı dəniz heyvanı

  Tam oxu »
 • MEDYE

  is. [mac.] Macarıstanda inzibatiərazi vahidi (tərkibinə dairə və şəhərlər daxildir)

  Tam oxu »
 • MEGERA

  is. [yun.] Qədim yunan mifologiyasında qisasçı ilahələrdən birinin adı

  Tam oxu »
 • MEH

  is. [fars.] Xəfif yel, yüngül, yumşaq yel, sakit külək. Meh əsir. Meh gəlir. – Yumşaq göy çəmənin üstə düşüb şeh gecədən; İsti yoxdur, hələ var bir ba

  Tam oxu »
 • MEHLİ

  sif. Meh əsən, xəfif küləkli. Mehli səhər

  Tam oxu »
 • MEHMAN

  is. [fars.] Qonaq. Bir-iki gün ki, sənə, ey nigar, mehmanəm; Nolur əgər tutasan hörmətin bu mehmanın? S

  Tam oxu »
 • MEHMANXANA

  is. [fars.] Başqa yerdən gələnlərin müvəqqəti yaşaması üçün xüsusi təchizatlı otaqları olan ev; qonaq evi

  Tam oxu »
 • MEHMANXANAÇI

  is. köhn. Mehmanxana sahibi, mehmanxana saxlayan adam

  Tam oxu »
 • MEHMANXANAÇILIQ

  is. köhn. Mehmanxana saxlamaqla məşğul olma, mehmanxana işi. Mehmanxanaçılıq həyatında bu cürə qadınlara tez-tez təsadüf edirəm

  Tam oxu »
 • MEHMANNƏVAZ

  sif. [fars.] Qonaqcıl, qonaqpərəst. Mehmannəvaz adam

  Tam oxu »
 • MEHMANNƏVAZLIQ

  is. Qonaqpərəstlik. Vaqiən İranın mehmannəvazlığının mislini qeyri yerdə, zənn edirəm, görmək olmaz. C

  Tam oxu »
 • MEHPARƏ

  klas. bax mahparə. Yanağın şəminə hüsni-Yusifin pərvanədir; Çox könüllər yəğmalandı sən yüzi-mehparədən

  Tam oxu »
 • MEHR₂

  is. [ər. məhr] Köhnə məişətdə: evlənən kişi tərəfindən aldığı qadına – qıza nikahda talaq üçün təyin edilən pul; kəbin pulu

  Tam oxu »
 • MEHR₁

  is. [fars.] klas. Sevgi, məhəbbət. Könlün xoş isə, təbəssüm eylə! Mehrin var isə, tərəhhüm eylə! Füzuli

  Tam oxu »
 • MEHRAB

  is. [ər.] Məscidlərin qiblə tərəfdəki divarında namaz qılarkən pişnamazın və onun ardınca başqa namaz qılanların üzlərini çevirdikləri oyuq yer

  Tam oxu »
 • MEHRİBAN

  sif. [fars.] Çox yaxşı münasibət bəsləyən, səmimi, mehr bəsləyən, şəfqətli, xoş rəftarlı. Mehriban qadın

  Tam oxu »
 • MEHRİBANANƏ

  [fars.] bax mehribancasına. Cəlil ağa Şəfiqəni yanına çağırıb, çox mehribananə söhbət başladı. İ.Musabəyov

  Tam oxu »
 • MEHRİBANCASINA

  zərf Mehribanlıqla, dostcasına, səmimiyyətlə. Mehribancasına qəbul etmək

  Tam oxu »
 • MEHRİBANÇILIQ

  dan. bax mehribanlıq. [Məmmədhəsən əmi:] İş düz gətirməz, ortalıqdan mehribançılıq götürülər. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLAŞMA

  “Mehribanlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLAŞMAQ

  f. Mehriban olmaq, dostlaşmaq, ünsiyyət bağlamaq. Bakıdan gələn arvad 3-4 gün kəndimizdə qalıb, bəzi arvadlarla lap mehribanlaşdı

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLIQ

  is. Münasibətdə xoşluq, səmimilik, xoşrəftarlıq, dostluq, mehriban münasibət. Mehribanlıq görməyib bir məhliqadən küsmüşəm; Gündə yüz al eyləyən qəlbi

  Tam oxu »
 • MEHRLƏNMƏ

  “Mehrlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • MEHRLƏNMƏK

  f. Mehr salmaq; alışmaq, isinişmək

  Tam oxu »
 • MEHRSİZ

  sif. Sevgisi, məhəbbəti olmayan; məhəbbətsiz. Leyli, gər olaydı bir həyasız; Ya sən kimi mehrsiz, vəfasız

  Tam oxu »
 • MEHTƏR

  is. [fars.] Ata qulluq edən, atabaxan. Mehtərlər də atları çəkdilər Aslan paşanın qabağına. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • MEHTƏRBAŞI

  is. Keçmişdə: paşaların, xanların, bəylərin atlarına baxan mehtərlərin başçısı; baş mehtər. Aslan paşa əmr elədi, mehtərbaşı qabaqca Dəmirçi oğlunun a

  Tam oxu »
 • MEHTƏRXANA

  [fars.] is. Atların saxlandığı yer, tövlə. [Nuşapəri] atasının mehtərxanasına düşüb, handa bir yaxşı atı minib, üz qoydu şəhərdən çıxmağa

  Tam oxu »
 • MEHTƏRLİK

  is. 1. Mehtərin işi, vəzifəsi. [Səfərəli:] Ağa, mən sizə aşpazlıq eyləyəcəyəm, ya mehtərlik? N.Vəzirov

  Tam oxu »
 • MEHVƏR

  is. [ər.] 1. Öz ətrafında fırlanan bir şeyin ortasından keçən mil, ox. 2. Yer kürəsinin mərkəzindən keçərək iki qütbü bir-birinə birləşdirən xəyali xə

  Tam oxu »
 • MEXÁNİK

  [yun.] 1. Mexanika mütəxəssisi. 2. Maşınların işləməsinə nəzarət edən, maşını işlədən adam. Təyyarəçi, mexanik və miniklər təyyarədən çıxıb liftə otur

  Tam oxu »
 • MEXANİKA

  [yun. mechanike – alət] 1. Fizikanın, cisimlərin boşluqda (fəzada) yerdəyişmə qanunlarından bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • MEXANİKİ

  sif. [yun. mechanike və ər. …i] 1. Mexanikanın öyrəndiyi hadisə və proseslərə aid olan. Mexaniki hərəkət

  Tam oxu »
 • MEXANİKİLİK

  is. Qeyri-şüurilik, qeyriiradilik

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞDİRİLMƏ

  “Mexanikləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Maşın və mexanizmlər tətbiq edilmək. Kənd təsərrüfat işləri daha çox mexanikləşdirilir. // Əl əməyi maşın və mexanizmlərin işi ilə əvəz edilmək

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞDİRMƏ

  “Mexanikləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞDİRMƏK

  f. Maşın və mexanizmlər tətbiq etmək. // Əl əməyini maşın və mexanizmlərin işi ilə əvəz etmək. Çay yığımını mexanikləşdirmək

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞMƏ

  “Mexanikləşmək”dən f.is. Mexanikləşmə artdıqca kənddə çilingərə ehtiyac daha da çoxalır. Ə.Sadıq

  Tam oxu »