Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • [lat.] Musiqi qammasının üçüncü səsi, habelə bu səsi göstərən not

  Tam oxu »
 • MİÇƏTKƏN

  is. Ağcaqanad, milçək və s. qanadlı həşəratlardan qorunmaq üçün cunadan (tənzifdən) tikilən yataq örtüyü

  Tam oxu »
 • MİÇMAN

  [ing.] 1. Rus hərbi dəniz donanmasında starşina heyətində ən böyük ad, habelə bu cür adı olan şəxs. 2

  Tam oxu »
 • MİÇURİNÇİ

  is. Biologiyada və kənd təsərrüfatında əsası rus alimi İ.V.Miçurin tərəfindən qoyulmuş elmi üsulların davamçısı

  Tam oxu »
 • MİDBƏR

  is. Heyvan boynuna bağlanan ipə keçirilən halqa. Midbəri ipə bənd etmək

  Tam oxu »
 • MİDİYALI

  is. tar. Qədim Midiya əhlindən olan. Burada qəbilə düzəldən, buranı abad edən midiyalı Cəməsb olmuşdur

  Tam oxu »
 • MİF

  [yun. mythos] 1. Allahlar, əfsanəvi qəhrəmanlar, dünyanın və həyatın əmələ gəlməsi haqqında qədim xalq rəvayətləri; əsatir

  Tam oxu »
 • MİFİK

  “Mif”dən sif. Əsatiri, əfsanəvi, mifoloji. Mifik təsəvvürlər

  Tam oxu »
 • MİFOLOGİYA

  [yun.] 1. Miflər, mifik rəvayətlər toplusu; əsatir. Yunan mifologiyası. 2. Mifləri tədqiq edən elm

  Tam oxu »
 • MİFOLOJİ

  sif. Mifologiyaya aid olan. Mifoloji mövzu. Mifoloji qəhrəman

  Tam oxu »
 • MİFOLOQ

  [yun.] Mifologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • MİXBƏR

  is. [ərəbcədən] Laboratoriya təcrübələrində işlədilən bir başı qapalı nazik şüşə boru; sınaq borusu. Texnik süxur parçasını çini həvəngdə əzişdirib mi

  Tam oxu »
 • MİXƏK

  is. [fars.] Həmin adlı ağacın qurumuş qönçələrindən hazırlanan ətirli, tünd dadlı quru toz şəklində ədviyyə

  Tam oxu »
 • MİXƏKGÜLÜ

  is. bot. Xaççiçəklilər fəsiləsindən çox ətirli əlvan çiçəkli gül; maygülü, sədbər, şəbbu. [Balkonlarda] ikinci cərgədə … mixəkgülü, qərənfil, sabahgül

  Tam oxu »
 • MİXƏKKİMİLƏR

  cəm, bot. Mixək ağacı, evkalipt və bəzi başqa bitkilərin daxil olduğu fəsilə. Mixəkkimilər fəsiləsinin başlıca cinslərindən biri evkaliptdir

  Tam oxu »
 • MİXƏKLİ

  sif. Mixək qatılmış, mixək tökülmüş, tərkibində mixək olan. Mixəkli fətir. – Katibin Sübhanverdizadəyə ötən günü hilli, mixəkli çay verməyi indi onun

  Tam oxu »
 • MİXƏYİ

  sif. Mixək rəngində olan, mixək rənginə çalan; qəhvəyi. Mixəyi parça. Mixəyi şal. – Dildar arvadın mixəyi sətin tumanı kürsüdən aşağı tökülüb çətir ki

  Tam oxu »
 • MİXİ

  sif. [fars.] : mixi xətt (yazı) – Qabaq Asiyanın qədim xalqlarında (Assuriyada, Babilistanda, qədim İranda) gil və ya daş üzərində mıxşəkilli cızıqlar

  Tam oxu »
 • MİKADO

  Yaponiya imperatorunun titulu və bu titulu daşıyan şəxs

  Tam oxu »
 • MİKNƏT

  is. [ər.] klas. Güc, qüvvət, iqtidar, qüdrət. İstərsən əgər oğlun edə kəsb fəvaid; Həm sərvəti zaid ola, həm miknəti zaid

  Tam oxu »
 • MİKOZ

  is. [yun.] İnsanda və başqa canlılarda çeşidli xəstəliklər yaradan parazit göbələklərin ümumi adı

  Tam oxu »
 • MİKRO...

  [yun. mikros – kiçik] Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub aşağıdakı mənaları ifadə edir: a) çox balaca, çox kiçik; məs

  Tam oxu »
 • MİKRÓB

  [yun. mikros – kiçik və bios – həyat] Ancaq mikroskopla görünə bilən birhüceyrəli orqanizm; bakteriya

  Tam oxu »
 • MİKROBİOLÓGİYA

  [yun. mikros, bios və logos] Biologiyanın mikroorqanizmləri öyrənən bölməsi

  Tam oxu »
 • MİKROBİOLÓJİ

  sif. [yun.] Mikrobiologiyaya aid. Mikrobioloji tədqiqat

  Tam oxu »
 • MİKROBİOLÓQ

  [yun.] Mikrobiologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • MİKROBSUZLAŞDIRMA

  “Mikrobsuzlaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • MİKROBSUZLAŞDIRMAQ

  f. Mikroblarını məhv etmək, zərərsizləşdirmək, sterilizə etmək

  Tam oxu »
 • MİKROELEMENTLƏR

  [mikro… və lat. elementum] Bitki və heyvan orqanizmlərində çox az miqdarda (faizin yüzdə, mində biri və daha az) olan kimyəvi elementlər

  Tam oxu »
 • MİKROFÓN

  [mikro… və yun. phone – səs] Səs titrəyişlərini elektrik titrəyişlərinə çevirən cihaz (səsi uzaq məsafələrə vermək, yaxud gücləndirmək üçün tətbiq edi

  Tam oxu »
 • MİKROİQLİM

  is. [mikro… və ər. iqlim] Kiçik sahənin, yerin xüsusiyyətlərindən (meşə, çöl, bataqlıq və s.-dən) asılı olan iqlimi

  Tam oxu »
 • MİKROKLİMAT

  [mikro… və klimatos] bax mikroiqlim

  Tam oxu »
 • MİKROQURULUŞ

  is. xüs. Bərk maddələrin mikroskop altında görünən quruluşu

  Tam oxu »
 • MİKRÓN

  [yun. mikron – kiçik] Metrin milyonda bir hissəsi

  Tam oxu »
 • MİKROÓRQANİZM

  [mikro… və yun. organismus] Adi gözlə görünməyən bitki və ya heyvan orqanizmi

  Tam oxu »
 • MİKRORAYON

  [mikro… və rus. район] 1. Rayonun bölündüyü ən kiçik vahid. 2. Şəhər və iri qəsəbələrin ətrafında salınmış yaşayış məntəqəsi

  Tam oxu »
 • MİKROSKÓP

  [mikro… və yun. skopeo – baxıram] Adi gözlə görünməyən şeylərə baxmaq üçün çox böyüdücü şüşələr sistemi olan optik cihaz

  Tam oxu »
 • MİKROSKOPİK

  sif. [yun.] 1. Mikroskop vasitəsilə edilən (görülən, aparılan). Mikroskopik tədqiqat. 2. Son dərəcə kiçik, ancaq mikroskopla görünən

  Tam oxu »
 • MİKROSKOPİYA

  [mikro… və yun. skopeo – baxıram] Mikroskopun quruluş və tətbiqini, həmçinin mikroskopik preparatların hazırlanma üsullarını öyrənən təcrübi fənn; bir

  Tam oxu »
 • MİKROTƏRƏZİ

  is. [mikro… və fars. tərazu] Ən xırda şeyləri çəkmək üçün tərəzi

  Tam oxu »
 • MİKSER

  is. [ing.] Krem, kokteyl və s. düzəltmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • MİQDAR

  is. [ər.] 1. Say, qədər, kəmiyyət. Hər şeyin miqdarı vardır. □ Bir miqdar – bir qədər, bir az, qeyri-müəyyən qədər

  Tam oxu »
 • MİQDARCA

  zərf Miqdara görə, sayca, kəmiyyətcə

  Tam oxu »
 • MİQDARİ

  sif. [ər.] Kəmiyyətə görə, kəmiyyətcə. Miqdari analiz

  Tam oxu »
 • MİQDARSIZ

  sif. 1. Saysız, hədsiz, çox, saysız-hesabsız. 2. Hörməti olmayan, qədir-qiymətsiz, hörmətsiz

  Tam oxu »
 • MİQDARSIZLIQ

  is. Saysızlıq, hesabsızlıq, hədsizlik

  Tam oxu »
 • MİQNÁTİS

  is. [ər. əsli yun.] köhn. Maqnit. Ey dili-qafil, qız ki var, miqnatis kimi bir şeydir. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • MİQRÉN

  [fr.] Adətən başın bir yarısında bərk başağrısı təzahür edən əsəb xəstəliyi; parabaş. …Demək olar ki, onun başı ağrısız olmazdı

  Tam oxu »
 • MİQYAS

  is. [ər.] 1. Çertyojda, planda, xəritədə və s.-də çəkilən xətlərin uzunluğunun yerin həqiqi uzunluğuna olan nisbəti

  Tam oxu »
 • MİQYASLI

  sif. 1. xüs. Müəyyən miqyasda olan (çertyoj, plan və ya xəritə haqqında). Böyük miqyaslı xəritə. 2. məc

  Tam oxu »