MİKROBSUZLAŞDIRMAQ

f. Mikroblarını məhv etmək, zərərsizləşdirmək, sterilizə etmək.
MİKROBSUZLAŞDIRMA
MİKROELEMENTLƏR

Digər lüğətlərdə