OCAQ

i. 1. hearth; hotbed; bonfire; müharibə ocağı hotbed of war; ~ qalamaq to make a fire; to light* / to kindle a fire; ocağı sönmək məc. to ruin oneself; to die, to pass away; to become ruined; ocağını söndürmək to destory smb.’s hearth and home; to kill smb., to ruin smb.’s family; 2. a holy place

OBYEKTİVLİK
OCAQÇI

Digər lüğətlərdə