PADIŞ

I
(Ağdam, Naxçıvan)
1. dırnaq (heyvanlarda) (Ağdam); – Dəvənin padışı olmaz (Naxçıvan)
2. mahmız (xoruzda). – Xoruzun padışı itidi (Ağdam)
II
(Ağdaş)
fərqləndirmək üçün quş və toyuqların ayaqlarına bağlanan çit parça. – Dolaşanın ayağı padışnan bağlıdu
PADAM
PADŞAH