RƏNGDƏN-RƏNGƏ GİRMƏK

öz cildini dəyişmək, özünü başqa cür göstərmək, mühitə uyğunlaşmaq; ~ dondan-dona girmək.

RƏNGDƏN-RƏNGƏ DÜŞMƏK
RƏNGƏ-RUHA GƏLMƏK