ROLA GİRMƏK

məqsədinə çatmaq üçün əsl niyyətini gizlədərək özünü başqa cür göstərmək; ~ cildə girmək, cildini dəyişmək, dona girmək, dondan-dona girmək.

RİSKƏ GETMƏK
ROMA PAPASINDAN ARTIQ KATOLİK OLMAQ