ROMBABƏNZƏR

bax rombşəkilli.
ROMB
ROMBAOXŞAR

Digər lüğətlərdə