Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RİAL

  is. [fars.] İranda pul vahidi

  Tam oxu »
 • RİAYƏT

  is. [ər.] : riayət etmək – gözləmək, əməl etmək. Ehtimal, həkim öz yerişində hifzüssəhhə qaydalarına riayət etmək istəyirdi

  Tam oxu »
 • RİAYƏTSİZLİK

  is. Hörmətsizlik, sayğısızlıq, riayət etməmə

  Tam oxu »
 • RİCA

  is. [ər.] Birinə müraciət edərək bir işin yerinə yetirilməsini arzu etmə, istəmə; xahiş. Ricasını yerinə yetirmək

  Tam oxu »
 • RİCƏT

  is. [ər.] 1. Geriyə dönmə, qayıtma, gəldiyi yerə tərəf hərəkət; əvvəlki yerə qayıtma; geri çəkilmə. …Siyasi mübarizədə yeni qüvvələr toplamaq üçün müv

  Tam oxu »
 • RİÇAL

  is. Doşabda bişirilən üzüm, əncir, tut və b. meyvələrin mürəbbəsi. Yemiş riçalı. Üzüm riçalı. – Baba əncirin yarıdəymişindən tabaqlara dərib nənəyə ve

  Tam oxu »
 • RİDİKÜL

  is. Qadın əl çantası

  Tam oxu »
 • RİFAH

  is. [ər.] Yaşayışda xoş güzəran, firavanlıq, bolluq və rahatlıq. Xalqın rifahına çalışmaq

  Tam oxu »
 • RİKOŞET

  is. 1. Səkdirmə. 2. Uçan cismin dəyib yana sıçraması

  Tam oxu »
 • RİKŞA

  [yapon.] Şərqi və Cənubi Asiyanın bəzi ölkələrində, həmçinin Cənubi Afrika İttifaqında: kiçik ikitəkərli arabaya qoşulub minik və yük aparan adam

  Tam oxu »
 • RİQQƏT

  is. [ər.] Ürək yumşaqlığı, ürək incəliyi, şəfqət. İlk dəfə idi ki, Sadıq kişi oğlunun, əziz-xələf oğlunun səsindəki həzin riqqəti görüb duyur, ürəyini

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLƏNDİRMƏ

  “Riqqətləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLƏNDİRMƏK

  f. Riqqətə gətirmək, mütəəssir etmək, təsirləndirmək, ürəyini nazikləşdirmək

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLƏNMƏ

  “Riqqətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLƏNMƏK

  f. Riqqətə gəlmək, mütəəssir olmaq, təsirlənmək, ürəyi nazikləşmək. …İnsan seyr etdikcə qəlbi riqqətlənib, ruhu ucalıb özündə bir ülviyyət, bir əzəmət

  Tam oxu »
 • RİQQƏTLİ

  sif. Rəhm və şəfqət ifadə edən; rəhmi, şəfqəti olan; canıyanan, ürəyiyuxa. Riqqətli ürəyi var. Riqqətli ana qəlbi

  Tam oxu »
 • RİND

  is. [ər.] klas. Vaxtını eyş-işrətlə keçirən laqeyd, laübalı adam; xərabati. Rindlər bəzmin gəzib bir-bir yetir məndən niyaz

  Tam oxu »
 • RİNQ

  idm. [ing.] Ətrafı kanatla tutulmuş boks yarışı meydançası

  Tam oxu »
 • RİSALƏ

  is. [ər.] 1. Məktub, namə, kağız. Ey əziz, yaxşı can, min dərdə dərman; Yazdığın risalə nə yaxşı-yaxşı

  Tam oxu »
 • RİSK

  [fr.] Təhlükə imkanı, ola biləcək təhlükə, qorxulu iş. // Yaxşı nəticələnəcəyi ümidi ilə hərəkət etmə, iş görmə, cəsarət etmə, təvəkkülü iş (görmə)

  Tam oxu »
 • RİŞ

  is. [fars.] klas. Saqqal. Vəqta ki, qocaldın; Rişi döşə saldın; Pis günlərə qaldın; Onda biləcəksən! M

  Tam oxu »
 • RİŞBABA

  is. Uzunsov iri gilələri olan üzüm növü. Rişbaba, həzarı, qaraşirə üzümü bütün Qarabağda məşhurdur. Ə

  Tam oxu »
 • RİŞƏ

  is. [fars.] Kök (bitkidə). Yazın bir ayında xoş keçər illər; Zoğ edib rişədən baş verər güllər. Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • RİŞƏSİZ

  sif. Köksüz

  Tam oxu »
 • RİŞXƏND

  is. 1. Ələ salma, lağa qoyma, istehza etmə; masqara. Salavat bu açıq rişxəndi başa düşdü. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • RİŞXƏNDCİL

  sif. Rişxənd etməyi adət etmiş rişxənd etməyi sevən, adamı lağa qoyan. Rişxəndcil adam

  Tam oxu »
 • RİŞXƏNDÇİ

  is. Hər şeyə rişxənd edən, adamı ələ salan; adamoynadan, masqaraçı, istehzaçı

  Tam oxu »
 • RİŞXƏNDEDİCİ

  bax rişxəndli. [Ev sahibi] rişxəndedici bir sima ilə: – Rüstəm bəy, şəkil barəsində mənim zövcəmlə danışmayın

  Tam oxu »
 • RİŞXƏNDLƏ

  bax rişxənd 2-ci mənada. Şahin birdən qəhqəhə çəkdi, rişxəndlə əlini tovladı… V.Şıxlı. Həmzə gözlərini dolandırıb, Şahmara tərs-tərs baxdı, rişxəndlə

  Tam oxu »
 • RİŞXƏNDLİ

  sif. Rişxənd bildirən, rişxənd ifadə edən; istehzalı. Rişxəndli gülüş. – Səməd həmişə Rüstəmin ibadətinə rişxəndli bir təbəssümlə tamaşa edərdi

  Tam oxu »
 • RİŞXƏNDYANA

  bax rişxəndli. Rişxəndyana gülmək. – Burada Maralın solğun çöhrəsindən rişxəndyana bir təbəssüm keçdi

  Tam oxu »
 • RİŞTƏ

  is. [fars.] klas. 1. Əriştə. İki batman riştə kəssə on nəfər övrət yığar; Zəhrimar olsun həmi riştən, həmi yarman, bacı

  Tam oxu »
 • RİŞTƏ-RİŞTƏ

  zərf Nazik-nazik, əriştə kimi. [Murad:] Doğrayın məni riştə-riştə. H.Cavid

  Tam oxu »
 • RİTM

  [yun.] 1. Bir şeyin (hərəkətin) bu və ya başqa şəkildə növbələnməsi; müntəzəmlik. 2. Səs, nitq və s. ünsürlərinin təkrarlanmasında müəyyən ardıcıllıq;

  Tam oxu »
 • RİTMİK

  sif. [yun.] Ritmə tabe olan, müəyyən ritmlə ifa edilən; ahəngli, vəznli, müntəzəm. Ritmik hərəkət. Ritmik muğam

  Tam oxu »
 • Rİ́TMİKA

  [yun.] 1. Ritmin sistem və xüsusiyyəti. Musiqinin ritmikası. 2. Ritm haqqında elm. 3. Ritm duyğusu aşılamaq məqsədilə edilən bədən hərəkətləri sistemi

  Tam oxu »
 • RİTORİK

  sif. [yun.] Ritorika qaydalarına əsaslanan. // məc. Təmtəraqlı, dəbdəbəli. Ritorik təsvir. – C.Cabbarlının əsərlərindəki ictimai fikir daha da dərinlə

  Tam oxu »
 • RİTÓRİKA

  [yun.] Natiqlik nəzəriyyəsi, natiqlik sənəti haqqında elm; bəlağət elmi, bəyan. // məc. Qəliz, ibarəli, təmtəraqlı üslub

  Tam oxu »
 • RİVANÓL

  is. [lat.] Antimikrob təsirli dərman preparatı

  Tam oxu »
 • RİYA

  is. [ər.] İkiüzlülük. Məsciddə həsiri eləmə aləti-təzvir; Mərdanə qədəh tut, bu riyadən dəxi ar et. S

  Tam oxu »
 • RİYAKAR

  sif. [ər. riya və fars. …kar] İkiüzlü. Lakin vətən və xalq düşməni olan riyakar xanlar xəyanət yolu ilə Nadirə mane olurlar

  Tam oxu »
 • RİYAKARCASINA

  zərf Riyakarlıqla, ikiüzlülüklə. Riyakarcasına hərəkət etmək. – Fərman riyakarcasına güldü. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • RİYAKARLIQ

  is. İkiüzlülük. Çökür abidəsi qanlı çarlığın; Çökür məhkəməsi riyakarlığın. M.Müşfiq. □ Riyakarlıq etmək (eləmək) – ikiüzlülük etmək

  Tam oxu »
 • RİYASIZ

  sif. Təmiz qəlblə edilən (olan, görülən), içində heç bir riya olmayan; təmiz, saf. // Təsirli, təsirləndirici; mərhəmət doğuran, acınacaqlı

  Tam oxu »
 • RİYAZƏT

  is. [ər.] din. Allahdan qorxaraq, özünü dünya nemət və ləzzətlərindən məhrum edib zahidliyə qapılma. Adətim hər zaman riyazətdir; Bütün insanlara məhə

  Tam oxu »
 • RİYAZİ

  sif. [ər.] Riyaziyyata aid olan, riyaziyyatla bağlı olan. Riyazi düstur. – Lalə son vaxtlarda qızının dərslərini yoxlamağa, çətin riyazi məsələlərin h

  Tam oxu »
 • RİYAZİYYAT

  is. [ər.] Kəmiyyət münasibətlərini və obyektiv aləmin mücərrəd formalarını öyrənən elmlərin məcmusu. Ali riyaziyyat

  Tam oxu »
 • RİYAZİYYATÇI

  is. Riyaziyyat mütəxəssisi. [Həsən] ən güclü riyaziyyatçı idi. İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • RİYAZİYYATŞÜNAS

  [ər. riyaziyyat və fars. …şünas] bax riyaziyyatçı

  Tam oxu »
 • RİZ

  is. [fars.] dan. Cığır, iz. Böyük gəmiləri, dəmir yolları; Keçidləri, rizləri var ölkəmin. C.Cabbarlı

  Tam oxu »