SAKÜRAZ

Salyan, Kür, Araz adlarından yaranmışdır.
SAKİYƏ
SAQİDƏ