VECƏGƏLMƏZ

Lazımsız, yararsız, dəyərsiz, xeyirsiz, işəgəlməz, bikara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu, mən çox vecəgəlməz adam imişəm. (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

VEC1
VERƏK