VEDRƏLƏMƏK

f. dan. bax vedrə bağlamaq (“vedrə”də).
VEDRƏLƏMƏ
VEGETARİAN

Digər lüğətlərdə