ZƏMBUR

Bax: zənbur. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Zəmbur çəkər bal olanda

Halın yaman hal olanda,

Dayan dilin lal olanda,

Gözdərində tor görünər.

                 (“Pərizad xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

ZƏLİL ƏRƏB
ZƏMHƏRİ ƏRƏB