Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ZİBA FARS

  Bəzəkli, zinətli; yaraşıqlı, qəşəng, gözəl, göyçək. Alışan külk geysən, ziba mintənə, Qızılgüllər ağ buxağa düzsənə

  Tam oxu »
 • ZİL

  Quş ifrazatı, quş peyini. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir şey yoxdur. Yüklənin, sürün gedək. Qaraquş idi

  Tam oxu »
 • ZİLTƏNG

  Atın dal tərəfindən belinə çəkilən ip, toqqa, örkən. Şah İsmayıl atasından bu sözü eşidib barigahdan çıxdı

  Tam oxu »
 • ZİLTƏNG

  Atın dal tərəfindən belinə çəkilən ip, örkən, toqqa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki paltarlarını alıb geyindi, yaraqlarını qurşandı, atın ziltən

  Tam oxu »
 • ZİMİSTAN FARS

  Qış, qış fəsli. Rus dilində zima sözü ilə yaxınlığı hər iki dilin Hind-Avropa dil ailəsinə aid olması ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • ZİMİSTAN FARS

  Qış, qış fəsli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qeyd: Rus dilində зима sözü ilə yaxınlığı hər iki dilin Hind-Avropa dil ailəsinə aid olması ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • ZİNDAN1 FARS

  Həbsxana, qazamat (keçmişdə adətən, yerin altında olurdu). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xəlil paşa hökm elədi, üçünün də ayağına kündə vurub, zindana

  Tam oxu »
 • ZİNDƏ FARS

  Diri, canlı. Heydər bəyəm, nə mürdəyəm, nə zində, Heç bilmirəm nə məzhəbdə, nə dində; Atam, anam məni görsə bu gündə Heç xəbər almazlar haralı canım

  Tam oxu »
 • ZİNDƏGANIM

  Həyatım. Şahzadə Rəna xanımı bağrına basdı, ağlaya-ağlaya dedi: – Zindəganım, bu nə işdir tutmusan? Özünə rəhmin gəlmirdi, bəs mənə niyə rəhmin gəlməd

  Tam oxu »
 • ZİNDƏGANIM

  Həyatım. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ZİNDƏGANLIQ

  Həyat, yaşayış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə qədər ki Koroğlunun səsi kəsilməyib, dünya üzündə zindənganlıq bizə haram olacaq

  Tam oxu »
 • ZİNDƏGƏN FARS

  Həyat, yaşayış, məişət, dolanacaq, dirilik.

  Tam oxu »
 • ZİNDƏGƏN FARS

  1. Diri, canlı. 2. Həyat, yaşayış, məişət, dolanacaq, dirilik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ZİNHAR FARS

  Zinhara gəlmək: usanmaq, bezmək, bezikmək, cana gəlmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Day camaat onun əlindən zinhara gəlmişdi

  Tam oxu »
 • ZİYADA ƏRƏB

  Çox, çoxlu, artıq, lazım olandan çox. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Günbəgündən dərdim oldu ziyada, Alma gözlüm, qız birçəklim Qırat, gəl!            

  Tam oxu »
 • ZİYADƏ

  Bax: ziyada. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ZİYNƏT ƏRƏB

  Bəzək, yaraşıq, süs. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) ... Bəlli Əhməd bir də baxdı ki, budu Nigar xanım yetmiş iki qələmnən özünə ziynət verib qırx incəb

  Tam oxu »
 • ZOR

  fars. zur Çox güclü, qüvvətli // çox bacarıqlı, qoçaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir zor pəhləvan gəlib, Dəmirçioğlunu, Eyvazı, İsabalını tutub əl

  Tam oxu »
 • ZÖVQÜ-SƏFA

  ər. zövq və səfa Əyləncə, şadlıq, kef, səfa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mən bu Ağca Quzuya yar olmaram

  Tam oxu »
 • ZÜLAL ƏRƏB

  Saf, dadlı su. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Möminəyəm, sözüm zülal, Gözüm ala, qaşım hilal. Südüm olsun sənə halal, Allaha tapşırdım səni!        (“K

  Tam oxu »
 • ZÜLCƏLAL ƏRƏB

  Cəlallı, cəlal (əzəmət, ehtişam) sahibi. Cuma da Mənsurtək dar qabağında. Təqdirin qəzası var qabağında, İstədim ölməyi yar qabağında, Ol zülcəlal mən

  Tam oxu »
 • ZÜLF FARS

  1. Saç, tel. 2. Üzün iki tərəfindən sallanan hörüklər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Şananı zülfə çəkməyən, Telin qədrini nə bilər?! Dağda gəzən boz s

  Tam oxu »
 • ZÜLFƏQAR

  Bax: zülfüqar.

  Tam oxu »
 • ZÜLFİQAR

  Bax: zülfüqar.

  Tam oxu »
 • ZÜLFÜQAR ƏRƏB

  İmam Əlinin qılıncına verilən addır; hərfi mənası ikifəqərəli deməkdir. Xəstə Qasım əl götürməz damandan, Sidqini bağlayar sahib-zamandan, O gün çox q

  Tam oxu »
 • ZÜLFÜQAR ƏRƏB

  İmam Əlinin qılıncına verilən addır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hərfi mənası ikifəqərəli deməkdir

  Tam oxu »
 • ZÜRİYYƏT ƏRƏB

  Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dari-dünyada bu qızdan başqa züriyyəti olmamışdı

  Tam oxu »
 • ZÜRRİYYƏT

  Bax: züryət.

  Tam oxu »
 • ZÜRYƏT ƏRƏB

  Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy. Mirzalı xan çox yumşaq xasiyyətli bir adam idi. Özünün də züryətdən heç nəyi yox idi

  Tam oxu »