ZƏNDEYİ-ZƏHLƏ

zəndeyi-zəhləsi getmək – tamam zəhləsi getmək, acığı gəlmək, görməyə gözü olmamaq. Vəzirin Kəl Həsənnən zəndeyi-zəhləsi gedirdi.
(Nağıl); zəndeyizəhləsini aparmaq – tamam zəhləsini aparmaq, acığını tutdurmaq, hiddətlənməsinə səbəb olmaq.
ZƏNCİRVURAN
ZƏNƏX

Digər lüğətlərdə