Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ZİBA

  sif. [fars.] klas. 1. Bəzəkli, zinətli, yaraşıqlı, qəşəng. Ziba nimtənəli, tikmə köynəkli; Gözləri qəmzəli, qallı sənəm, gəl! Xəstə Qasım

  Tam oxu »
 • ZİBALANMAQ

  f. Gözəlləşmək, qəşəngləşmək, daha da gözəl və qəşəng olmaq. Ala gözlər nərgisi-məstanə tək şəhlalənir; Elə ki süzgünləşir, yüz mərtəbə zibalənir

  Tam oxu »
 • ZİBALIQ

  is. Gözəllik, yaraşıqlılıq, qəşənglik. Səni bu zibalıqda; Görməyən göz gözdümü? Sarı Aşıq. Mələkdə belə hüsn olmaz, pəridə belə zibalıq; Nə gülşəndə g

  Tam oxu »
 • ZİBƏS

  zərf [fars.] klas. (bəzən “ki” bağlayıcısı ilə). Kifayət qədər, qədərincə. Zibəs ki müntəzirəm ayaq sədasından; Təsəvvür eyləyirəm, bəlkə nazlı yar gə

  Tam oxu »
 • ZİBİL

  is. 1. Evlərdə, küçələrdə və s.-də yığılaraq onları zibilləndirən tör-töküntü, tullantı. Evin zibilini süpürüb atmaq

  Tam oxu »
 • ZİBİLATAN

  is. xüs. Yığılmış zibili kənar etmək üçün qurğu, mexanizm və s.; zibildaşıyan

  Tam oxu »
 • ZİBİLÇİ

  is. Həyətlərin, küçələrin zibilini maşın və ya araba ilə daşıyıb aparan işçi

  Tam oxu »
 • ZİBİLÇİLİK

  is. Zibilçinin işi, peşəsi

  Tam oxu »
 • ZİBİLDAŞIYAN

  sif. Həyətlərdə, küçələrdə yığılmış zibili daşıyıb aparan. Zibildaşıyan maşın

  Tam oxu »
 • ZİBİLXANA

  bax zibillik

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏMƏ

  “Zibilləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏMƏK

  f. 1. Zibil etmək, zibil tökmək, zibilləndirmək. Xalçanın üstünü zibilləmək. Döşəməni zibilləmək. – Ədə, Həsənəli, naxır gəlir, qaç töylənin qapısını

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏNDİRİLMƏ

  “Zibilləndirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏNDİRİLMƏK

  “Zibilləmək”dən məch

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏNDİRMƏ

  “Zibilləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏNDİRMƏK

  bax zibilləmək

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏNMƏ

  “Zibillənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏNMƏK

  f. 1. Zibilli olmaq, zibilə batmaq, bir şeyin içində çoxlu zibil yığılmaq. Həyət lap zibillənibdir. Hovuz yaman zibillənib

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏŞDİRMƏ

  “Zibilləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Zibil tökmək, zibilli etmək. 2. məc. Korlamaq, xarab etmək, pozmaq

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏŞMƏ

  “Zibilləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏŞMƏK

  f. 1. Zibilli olmaq, zibilə dönmək. 2. məc. Xarab olmaq, korlanmaq

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏTMƏ

  “Zibillətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏTMƏK

  bax zibilləmək 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • ZİBİLLİ

  sif. 1. Zibil olan, süpürülməmiş, zibildən təmizlənməmiş. Zibilli otaq. Zibilli küçə. 2. İçərisində yararsız, zərərli kənar şey olan

  Tam oxu »
 • ZİBİLLİK

  is. Zibil tökülən yer; zibilxana. Zibili zibilliyə tökmək. – Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə gərək

  Tam oxu »
 • ZİBİLLİLİK

  is. Zibilli yerin halı

  Tam oxu »
 • ZİBİLSİZ

  sif. Zibilli olmayan, zibildən təmizlənmiş; arıdılmış, təmiz. Zibilsiz dən

  Tam oxu »
 • ZİBİLSİZLİK

  is. Zibilsiz şeyin halı və keyfiyyəti; təmizlik, xalislik

  Tam oxu »
 • ZİDD

  [ər.] sif. Tamamilə başqasına əks olan, onunla qətiyyən düz gəlməyən. Zidd fikir. Zidd rəy söyləmək. Əsərdə iki zidd qüvvə üz-üzə qoyulur

  Tam oxu »
 • ZİDDİNƏ

  zərf Əksinə, qarşı, əleyhinə. Bir şeyin ziddinə hərəkət etmək. – Ziddimə söz deyən olsaydı, edərdim təkfir; İşimi qurdalasın, kimdə nə cürət var idi

  Tam oxu »
 • ZİDDİYYƏT

  is. [ər.] 1. İki şey (fikir, hərəkət və s.) arasında olan tam uyğunsuzluq, əkslik, çox kəskin fərq, uyuşmazlıq

  Tam oxu »
 • ZİDDİYYƏTLİ

  sif. Ziddiyyət olan, ziddiyyətlə dolu; təzadlı. Yazıçı ziddiyyətli yaradıcılıq yolu keçmişdir. – Səməd Vurğun yaradıcılığının ilk dövrü çox ziddiyyətl

  Tam oxu »
 • ZİDDİYYƏTLİLİK

  is. Ziddiyyət olan hal, vəziyyət

  Tam oxu »
 • ZİDDİYYƏTSİZ

  sif. Heç bir ziddiyyət, əkslik, uyğunsuzluq olmayan. Ziddiyyətsiz cəmiyyət

  Tam oxu »
 • ZİDDİYYƏTSİZLİK

  is. Ziddiyyət olmadığı hal, vəziyyət

  Tam oxu »
 • ZİDLİK

  is. 1. Zidd olma, əleyhinə olma, əkslik, təzad. Tərəqqiyə zidlik. Tarixi faktlara zidlik. 2. Ədavət, düşmənçilik

  Tam oxu »
 • ZİFAF

  is. [ər.] Oğlanın (bəyin) qızla ilk görüşü. İki gün əvvəl Münəvvərin zifafına dəvət olunmuş xanımlar yavaş-yavaş gəlib yuxarı başa keçirdilər

  Tam oxu »
 • ZİFT

  is. [ər.] 1. Şam ağacından, mədən kömüründən çıxan və odda əriyən qara, qatı maddə; qatran. 2. məc. Çox qara şey haqqında

  Tam oxu »
 • ZİFTLƏMƏ

  “Ziftləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİFTLƏMƏK

  f. Zift sürtmək, zift vurmaq, ziftlə qapamaq

  Tam oxu »
 • ZİFTLƏNMƏ

  “Ziftlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZİFTLƏNMƏK

  məch. Zift sürtülmək, zift vurulmaq, ziftlə qapadılmaq

  Tam oxu »
 • ZİFTLİ

  sif. 1. Zift sürtülmüş, zift vurulmuş; ziftə bulaşmış; qatranlı. 2. Tərkibində zift olan

  Tam oxu »
 • ZİHƏYAT

  is. [ər.] Canlı. Yaxınlıqda heç bir zihəyat görünməyir, quyulardan neft dartan dərin tulumbaların yeknəsəq səsləri eşidilirdi

  Tam oxu »
 • ZİKR

  [ər.] köhn. 1. Anma, yad etmə, xatirə gətirmə, xatırlama, adını çəkmə, adını söyləmə. □ Zikr etmək (eyləmək) köhn

  Tam oxu »
 • ZİQİYMƏT

  sif. [ər.] köhn. Qiymətli, çox qiymətli, bahalı. Atamdan mənə çox ziqiymət kitablar keçibdir. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • ZİL

  əd. Tünd, lap, çox, tamamilə (adətən “qara” və “qaranlıq” sözlərinin əvvəlində işlənib, onların mənalarını şiddətləndirir)

  Tam oxu »
 • ZİL

  is. Quş ifrazatı, quş peyini. Tarlaları quş zili ilə gübrələmək

  Tam oxu »
 • ZİL

  is. [fars.] 1. Musiqi alətlərinin ən yüksək tonu (bəm əksi). // sif. Beyindən gələn ən yüksək və nazik (səs haqqında)

  Tam oxu »