ƏGRİMCƏ

Bax: əyrimçə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Eyvaz xana al şərabı içirdim,

Dud eləyib, çox xocalar köçürdüm,

Səksən oxu əgrimcədən keçirdim,

Heç kamanda arzumanım qalmadı.

                     (Ə.Qaracadaği “Şeirlər məcmuəsi”)

ƏGRİCƏ
ƏĞYAR