ƏHDİNİ BOZMAQ

Vədini pozmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏĞYAR
ƏHMƏR ƏRƏB