ƏHVAL-PÜRSAN

ərəb. əhval, fars. pürsan – soruşma

Əhvallaşma, hal-əhval tutma.

Söz tamama yetən kimi Şah Abbas cəlladları dayandırdı. Nəcəf xanı öldürmədi. Nəcəf xandan əhval-pürsan oldu. Nəcəf xan bütün əhvalatı, mən sizə nağıl eliyən kimi, ona nağıl elədi. (“Nəcəf və Pərzad”)

                                                                        *

Görək Mustafa ondan nə cür əhval-pürsan olur, Qurbani nə cür cavab verir. (“Qurbani”)

                                                                        *

Becan aşıqdan əhval-pürsan olanda Pəri xanım başını kəcavədən çıxardıb gördü nə... Abbas quyunun başındadı. (“Abbas və Gülgəz”)

ƏHSƏNTÜ ƏRƏB
ƏHVAL-PÜRSAN

Digər lüğətlərdə