ƏKSÜGLÜG

Qüsur, əksiklik, nöqsan, eyib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏKSİLMƏK
ƏKŞƏŞMƏK