ƏKSİG

Əksik, kəm. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏKİLMƏK
ƏKSİLMƏK