ƏKSİLMƏK

Ayrılmaq, qeyb olmaq, ölüb ayrılmaq, sayı azalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏKSİG
ƏKSÜGLÜG