ƏLAQİBƏT

Sonunda, nəhayətində. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏL-ƏHDİ MİNƏL-VƏFA
ƏLAMAN ƏRƏB