ƏRDİL

Ürəkli, cəsur. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRDƏMLÜ
ƏRƏBƏ