ƏRKƏC

Bax: erkəc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRKAN
ƏRQƏVAN

Digər lüğətlərdə