ƏRQƏVAN

Bax: ərğəvan.

ƏRKƏC
ƏRQƏVANİ

Digər lüğətlərdə