TƏBİƏTŞÜNAS

is. [ ər. təbiət və fars. …şünas] Təbiətşünaslıqla məşğul olan adam, təbiətşünaslıq alimi; təbiətçi, naturalist.
[Qoşatxan] üzünü müdirə tutdu: – Sən təbiətşünassan, Həsən bəy Zərdabini tanıyarsan. M.İbrahimov.

TƏBİƏTƏN
TƏBİƏTŞÜNASLIQ

Digər lüğətlərdə