Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TE

  “T” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • TEÁTR

  [yun. teatros] 1. İncəsənətin, aktyorların tamaşaçılar qarşısında göstərdikləri səhnə tamaşaları vasitəsilə həyatı bədii surətdə əks etdirən növü

  Tam oxu »
 • TEATRŞÜNAS

  is. [yun. teatros və fars. …şünas] Teatrşünaslıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • TEATRŞÜNASLIQ

  is. Sənətşünaslığın, teatrın inkişafını, onun ictimai həyatda rol və əhəmiyyətini öyrənən sahəsi

  Tam oxu »
 • TEFLON

  is. ABŞ-da istehsal olunan sintetik materiallardan birinin ticarətdə işlədilən adı

  Tam oxu »
 • TEXMİ́NİMUM

  [yun. techne və lat. minimum] Texniki minimum müəyyən ixtisas sahəsində çalışan fəhləyə lazım olan biliklərin məcmusu, həmçinin fəhlələrin istehsalatd

  Tam oxu »
 • TÉXNİK

  [yun. technike] 1. Texnikanın müəyyən sahəsində çalışan orta texniki təhsilli mütəxəssis. Mühəndislər və texniklər

  Tam oxu »
 • TÉXNİKA

  [yun. technike – bacarıq, ustalıq] 1. İctimai istehsalda tətbiq edilən alət və vasitələrin məcmusu, habelə insanın onları öyrənmək, tətbiq etmək və tə

  Tam oxu »
 • TEXNİKİ́

  sif. 1. Texnikaya aid olan, texnikadan istifadə ilə əlaqədar olan. Texniki tərəqqi. Texniki gerilik. Texniki bilik

  Tam oxu »
 • TÉXNİKUM

  [yun.] Orta ixtisas təhsili verən texniki və ya ümumiyyətlə, peşə məktəbi. Tikinti texnikumu. Kənd təsərrüfatı texnikumu

  Tam oxu »
 • TEXNOLÓGİYA

  [yun. techne və loqos – məfhum, elm] İstehsal proseslərini həyata keçirmək üsul və vasitələri haqqında biliklərin məcmusu, habelə bu üsulların özü

  Tam oxu »
 • TEXNOLOJİ́

  sif. [yun.] Texnologiyaya aid olan, texnologiya üsulları ilə əlaqədar olan. Texnoloji institut. Texnoloji bilik

  Tam oxu »
 • TEXNOLOQ

  [yun.] İstehsalın müəyyən sahəsinin texnologiya mütəxəssisi. Mühəndis-texnoloq. Kimyaçı-texnoloq

  Tam oxu »
 • TEİZM

  is. [yun.] Allahın fövqəltəbii vücud kimi varlığına, bütün maddi və mənəvi proseslərə onun zəka və iradəsinə təsir göstərməsini qəbul edən dini, fəlsə

  Tam oxu »
 • TEKSTOLOGİYA

  is. [lat.] Filologiya və tarix elmlərinin mətnlərin tədqiqi və nəşri ilə məşğul olan sahəsi; mətnşünaslıq

  Tam oxu »
 • TEKTONİ́K

  sif. [yun.] geol. 1. Yer qabığının hərəkətinə və deformasiyasına aid olan, onun nəticəsi olan. Tektonik zəlzələ

  Tam oxu »
 • TEKTÓNİKA

  [yun. tektonike – tikinti sənəti] Geologiyanın, yer qabığının quruluşunu, hərəkət və deformasiya qanunauyğunluqlarını öyrənən sahəsi

  Tam oxu »
 • TEL₁

  is. 1. Saçın hər bir dənəsi. Məryəm qara saçlarından üç tel ayırdı. “Əsli və Kərəm”. // Ümumiyyətlə, saç

  Tam oxu »
 • TEL₃

  “Teleqram” sözünün qısaltması. [Hacı Salman:] Hacı əmin sənə qurban, bu teli bir oxu. N.Vəzirov. [Göyçək Ümidə:] [Çiçək] getdi ki, nazirliyə vurduğu t

  Tam oxu »
 • TEL₂

  is. məh. Düyü unu və şəkərdən bişirilən tel şəklində ağ və kövrək şirniyyat növü. [Novruz] bayramında və oruc(luq) bayramında tel, paxlava, peşmək və

  Tam oxu »
 • TELBASAN

  is. Saçları başda düzgün saxlamaq üçün qadınların saçlarına sancdıqları əşya

  Tam oxu »
 • TELE...

  [yun. tele – uzaq] Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, “uzaq məsafələrə işləyən, verilən, göndərilən, uzaq məsafələrdən görülən, eşidilən,

  Tam oxu »
 • TELEFÓN

  [yun. tele və phone – səs] Danışığı uzaq məsafəyə verən qurğular sistemi – elektrik rabitə növü; habelə danışıq üçün siqnal zəngi və əldə tutmaq üçün

  Tam oxu »
 • TELEFONÇU

  is. 1. Telefon stansiyası işçisi. 2. Telefon xətti çəkən hərbi rabitəçi. Telefonçu bölməsi

  Tam oxu »
 • TELEFONLAŞDIRILMA

  “Telefonlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • TELEFONLAŞDIRILMAQ

  məch. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin edilmək

  Tam oxu »
 • TELEFONLAŞDIRMA

  “Telefonlaşdırmaq” dan f.is. Telefonlaşdırma işləri

  Tam oxu »
 • TELEFONLAŞDIRMAQ

  f. Telefonla, telefon rabitəsi ilə təmin etmək. Kəndi telefonlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • TELEFONOQRÁM

  [yun. tele, phone və gramma] Telefon vasitəsilə verilən və qəbul edilərkən yazılan rəsmi məlumat; habelə üzərində belə məlumat yazılmış blank

  Tam oxu »
 • TELEKİNÓ

  [yun.] Televiziya verilişlərinin böyük kinoekranlarda göstərilməsi

  Tam oxu »
 • TÉLEKS

  is. [ing.] Beynəlxalq abonent teleqrafının telefonlu rabitə şəbəkəsi

  Tam oxu »
 • TELEQRAF

  [yun. tele və grapho – yazıram] 1. Təcili məlumatları tez uzaq məsafəyə verən elektrik və ya radio rabitəsi növü

  Tam oxu »
 • TELEQRAFÇI

  is. Teleqramları qəbul edən və verən teleqraf işçisi. Birdən teleqrafçı daxil olub Kərbəlayı Xəlilə bir teleqram verdi

  Tam oxu »
 • TELEQRAFXANA

  is. [yun. tele, grapho və fars. …xanə] bax teleqraf 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • TELEQRÁM

  [yun. tele və gramma – yazı] Teleqrafla verilən xəbər, məlumat, habelə məlumat yazılmış blank. Təbrik teleqramı

  Tam oxu »
 • TELEMEXÁNİKA

  [yun. tele və mechanike] xüs. 1. İstehsal proseslərinin rabitə vasitələrinin köməyilə uzaq məsafədən idarə olunması

  Tam oxu »
 • TELEMEXANİKLƏŞDİRMƏ

  is. İstehsal proseslərini uzaq məsafədən idarə etmək üçün rabitə vasitələrin tətbiq etmək

  Tam oxu »
 • TELEOBYEKTİ́V

  [yun. tele və lat. objectum] Uzaqda olan şeylərin şəklini iri miqyasda çəkmək üçün foto və ya kinoaparat obyektivi

  Tam oxu »
 • TELEPÁTİYA

  is. [yun.] Hiss orqanlarının köməyi ilə fikir və hisslərin məsafəyə ötürülməsi

  Tam oxu »
 • TELESKÓP

  [yun. tele və skopeo – baxıram] Göy cisimlərini müşahidə etmək üçün optik astronomiya cihazı

  Tam oxu »
 • TELETÁYP

  [ing. teletype] Yazı maşını tipli klaviaturası olan, hərf çap edən teleqraf aparatı

  Tam oxu »
 • TELETAYPÇI

  is. Teletaypda işləyən rabitə işçisi

  Tam oxu »
 • TELEVERİLİŞ

  is. Televiziya verilişi. Televeriliş vaxtı. Televeriliş proqramı

  Tam oxu »
 • TELEVİZİYA

  [yun. tele və lat. visio – görmə] Əksin elektrik və ya radiorabitə vasitəsilə uzaq məsafəyə verilməsi

  Tam oxu »
 • TELEVİ́ZOR

  [yun. tele və lat. visio – görmə] Televiziya verilişlərini və onların səsini qəbul edən radiotexniki qurğu, cihaz

  Tam oxu »
 • TELLİ

  sif. Telləri olan; tellərini alnına tökmüş; saçlı

  Tam oxu »
 • TELLÚR

  is. [lat.] Elementlərin dövrü sisteminin VI qrupunda kimyəvi element

  Tam oxu »
 • TELSİZ

  sif. Telləri olmayan, saçsız

  Tam oxu »
 • TÉMA

  [yun.] bax mövzu

  Tam oxu »
 • TEMATİ́K

  sif. [yun.] Müəyyən mövzuya (temaya) aid. Mühazirələrin tematik planı. // Hər hansı bir mövzuya (temaya) həsr olunmuş

  Tam oxu »