Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TUALÉT

  [fr.] 1. Güzgülü və qutulu kiçik stol. [Oğlan] tualet önündə bir qadın qədər özünə yaraşıq verdi. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • TUF

  [lat. tofus-dan] Vulkanik və ya çökmə mənşəli məsaməli dağ süxuru (tikinti materialı kimi işlədilir)

  Tam oxu »
 • TUFAN

  is. Çox şiddətli, küləkli qar və ya yağış; qasırğa, çovğun, boran, fırtına. Yox, bizim bağlarımız bunlara öyrəncəlidir; Dözəcək yellərə, tufanlara öyr

  Tam oxu »
 • TUFANLI

  sif. Qasırğalı, boranlı, tufan olan. On üçüncü ilin qış fəslində tufanlı bir gecənin səhərində Həsənağanın meyiti məscid divarının dibində bulundu

  Tam oxu »
 • TUFLİ́

  [rus.] Ayağın topuqdan aşağı hissəsini örtən ayaqqabı. Dabanlı tufli. Lak tufli. – [Qəhrəmanın] əynində bahalı kostyum, boğazında ipək qalstuk, ayağın

  Tam oxu »
 • TUĞ

  is. 1. Qədimdə: padşahların, vəzirlərin və ya yüksək rütbəli şəxslərin baş geyimlərinə taxdıqları tük və ya saçaq şəklində bəzək

  Tam oxu »
 • TUĞRA

  is. [ər.] 1. Gerb, dövlət nişanı. 2. Şah fərmanı

  Tam oxu »
 • TUL

  [ər.] köhn. dan. Uzun. [Ata:] Bu tul ömrümdə çox vilayətlər gəzib, cürbəcür adamlara rast gəlmişəm… Ə

  Tam oxu »
 • TULA

  is. 1. Hamar uzun tüklü, uzun qıçlı, iri ov iti cinsi. …Turac-qırqovul ovunda müvəffəqiyyət tulanın məharət və təcrübəsindən asılıdır

  Tam oxu »
 • TULANBAR

  is. köhn. Hamamda suyu qızdırmaq üçün ocaq; külxan. Yer üzündə ikicə şəhərdə hamamların tulanbarında peyin yandırırlar: bir Naxçıvanda, bir də Təbrizd

  Tam oxu »
 • TULANBARÇI

  is. köhn. Tulanbara xidmət edən adam; ocaqçı, külxançı. Konsul dərhal tulanbarçının gətirilməsinə əmr verdi

  Tam oxu »
 • TULANİ

  sif. [ər.] Uzun-uzun, çox uzun, uzun-uzadı, uzun. Tulani şikayətlər edərdin bizə, Seyyid; Bəs ağ şəhi görcək nə üçün müxtəsər etdin? S

  Tam oxu »
 • TULAPAYI

  is. dan. Birisini öz tərəfinə çəkmək, ələ almaq üçün ona verilən və ya təklif edilən cüzi pul və s., birinə saymazcasına verilən pul; dilənçipayı

  Tam oxu »
 • TULLAMA

  “Tullamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TULLAMAQ

  f. 1. Bir şeyi az və ya çox şiddətli bir hərəkətlə yaxına və ya uzağa, yuxarıya və ya aşağıya atmaq; fırlatmaq

  Tam oxu »
 • TULLANIŞ

  is. 1. Tullanma işi, tullanma tərzi; tullanma. İdman tirində tullanış. 2. xüs. Qazın və ya mayenin quyudan fasilələrlə vaxtaşırı çıxması, dışarı vurma

  Tam oxu »
 • TULLANMA

  “Tullanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TULLANMAQ

  f. 1. Sıçramaq, hoppanmaq, atılmaq, atılıb-düşmək. Harın at qalxdı dik ayaq üstə; Ox dəyən ahu kimi tullandı

  Tam oxu »
 • TULLANTI

  is. Bir şeyin, işləndikdən sonra artıq qalan və həmin iş üçün yaramayan hissələri, qalıqları. Sənaye tullantıları

  Tam oxu »
 • TULUQ

  is. 1. İçində maye, yağ və s. saxlamaq, nehrə çalxalamaq üçün qab kimi işlədilən, aşılama ilə hazırlanmış bütöv qoyun və ya keçi dərisi

  Tam oxu »
 • TULUQBALABANI

  is. İçərisinə hava üfürülərək basdıqca uzun və yeknəsəq səs çıxaran bir-birinə bənd edilmiş tuluq və zurnadan ibarət primitiv musiqi aləti

  Tam oxu »
 • TULUQLANMA

  “Tuluqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TULUQLANMAQ

  f. 1. Şişmək. Rəisin tuluqlanmış (f.sif.) qəzəbli gözlərindən qığılcım töküldü. M.Hüseyn. 2. Nəmdən şişmək (toxum haqqında)

  Tam oxu »
 • TULUQZURNASI

  is. İçərisinə hava üfürülərək basdıqca uzun və yeknəsəq səs çıxaran bir-birinə bənd edilmiş tuluq və zurnadan ibarət primitiv musiqi aləti

  Tam oxu »
 • TULUMBA

  [ital.] köhn. Kaçalka, nasos. Quyulardan neft dartan dərin tulumbaların yeknəsəq səsləri eşidilirdi. S

  Tam oxu »
 • TUM

  is. dan. 1. Toxum. Kələm tumu. Soğan tumu əkmək. – Sonra bir ağacın tumunu, o biri ağacın şitilini salmaq, üçüncüsünü peyvənd etmək zəruridir

  Tam oxu »
 • TUMAC

  is. Aşılanmış nazik və yumşaq keçi və ya qoyun dərisi. [Rəisin] ayaqlarında bahalı tumacdan uzunboğaz çəkmə var idi

  Tam oxu »
 • TUMAN

  is. Beldən aşağı qadın geyimi və ya qadın paltarının həmin hissəsi. Sənəm … koftasının ətəyini tumanının altına salmışdı

  Tam oxu »
 • TUMAN-KÖYNƏK

  is. Tuman və köynəkdən ibarət alt geyimi (komplekti). Sila soldatların tuman-köynəklərini yuyub, kolun üstünə sərdiklərini gördü

  Tam oxu »
 • TUMANBAĞI

  is. Tumanı saxlamaq üçün belinə keçirilən bağ. [Ağa Kərim xan:] Bu şalvara nə üçün düymə tikilib, məgər tumanbağı yaramaz? N

  Tam oxu »
 • TUMANÇAQ

  sif. və zərf Əynində tumanı olmayan, əyninə heç bir şey geyməmiş, tumansız. [Musanın nəvəsi] dörd yaşına qədər tumançaq (z

  Tam oxu »
 • TUMANLI

  sif. Tuman geymiş, əynində tumanı olan. [Almaz:] Oyanda da qırmızı tumanlı bir qız yekə bir çomaqla və muncuqlu keçilərini suya aparır

  Tam oxu »
 • TUMANLIQ

  is. Tuman tikmək üçün yarayan (parça). [Mahmud Sonaya:] Hələ gör sənə nə gətirmişəm; çit, şal, yorğanüzü, tumanlıq

  Tam oxu »
 • TUMAR₂

  is. köhn. Lülələnmiş ağ və ya yazılı kağız. [İbn Davud] …qurşağından tumarı çıxartdı, kağız kəsib götürdü

  Tam oxu »
 • TUMAR₁

  is. Səliqə vermək üçün saçı, tükü əllə sığallama, sığal-səliqə vermə; sığal. □ Tumar vermək (çəkmək) – bax tumarlamaq

  Tam oxu »
 • TUMARLAMA

  “Tumarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TUMARLAMAQ

  f. Səliqəyə salmaq üçün sığallamaq, sığal-səliqə vermək. Hacı … börkünü tumarladı. M.S.Ordubadi. // Nəvaziş əlaməti olaraq əlini birinin başına və s

  Tam oxu »
 • TUMARLANMA

  “Tumarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TUMARLANMAQ

  qayıd. Özünü, saçını, başını səliqəyə salmaq, özünə sığal, sığalsəliqə vermək. Salavatlar məxrəcdən gəlmədə davam edir, saqqallar tumarlanırdı

  Tam oxu »
 • TUMBUL

  sif. Gombul, koppuş. Tuturam oğlumun tumbul əlindən; O gedir yanımca gülümsəyərək. N.Xəzri. Orada, pəncərənin qabağında tumbul bir körpə oynayır

  Tam oxu »
 • TUMCAR

  is. Çəltik şitili

  Tam oxu »
 • TUMCARLIQ

  is. Çəltik şitilliyi

  Tam oxu »
 • TUMLAMA

  “Tumlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TUMLAMAQ

  f. dan. 1. Tum hasil etmək, tum əmələ gətirmək; toxumlamaq. Alaq otları qaldıqca tumlayır. 2. Toxum səpmək

  Tam oxu »
 • TUMLU

  sif. Tumu olan, çəyirdəkli. Tumlu meyvələr

  Tam oxu »
 • TUMLUQ

  is. və sif. dan. Əkmək üçün ayrılmış və ya yarayan; toxumluq. [Aslan bəy Tarverdiyə:] Keçən qışda gəldin, … 3 pud tumluq buğda çəkdim, apardın

  Tam oxu »
 • TUMOV

  bax zökəm. [Gənc:] Ağalar, son xəbər! General həzrətləri tumov olmuşdur. Ə.Məmmədxanlı

  Tam oxu »
 • TUMOVLU

  sif. Tumov (zökəm) olmuş. Tumovlu adam

  Tam oxu »
 • TUMSƏPƏN

  bax toxumsəpən

  Tam oxu »
 • TUMSUZ

  sif. Tumu, çəyirdəyi olmayan; çəyirdəksiz. Tumsuz üzüm

  Tam oxu »