Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TA

  əd. 1. Bir şeyin başlandığı nöqtəni bildirir; lap (ondan sonrakı isim çıxışlıq halda olur). …Dənizin ta göbəyindən qopub gələn dalğalar … gəmini bir t

  Tam oxu »
 • TAAM

  is. [ər.] 1. Xörək, yemək, bişmiş. Taam bişirmək. – [Pişxidmətbaşı:] Tapşırmışam, aşpazlar şam üçün taam hazır etməyə məşğuldurlar

  Tam oxu »
 • TAARÜF

  is. [ər.] Bir-birini tanıma, birbiri ilə tanış olma, bir-birini tanıma

  Tam oxu »
 • TAB

  is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət. Əlinin tabı yoxdur. – Yatmaq üçün gözlərimin xabı var; Dərd çəkməyə mən yazığın tabı var

  Tam oxu »
 • TAB-TAQƏT

  is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət, tavan. [Zəhra:] Qalmamış məndə zərrə tabü-tavan; Məni qəhr et də, lakin atma, aman!… H

  Tam oxu »
 • TAB-TAVAN

  is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət, tavan. [Zəhra:] Qalmamış məndə zərrə tabü-tavan; Məni qəhr et də, lakin atma, aman!… H

  Tam oxu »
 • TABAQ

  is. Düyü, buğda və s. hövsərləmək, yaxud şey qoymaq və ya başqa məqsədlər üçün enli taxtadan oyulmuş ağacdan hazırlanan dayaz, girdə, ya uzunsov qab

  Tam oxu »
 • TABAQÇA

  is. Kiçik tabaq, balaca tabaq. Tabaqçada xəmir yoğurmaq

  Tam oxu »
 • TABAQÇALANMA

  “Tabaqçalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TABAQÇALANMAQ

  bax tabaqlanmaq. Qızılgül axçalandı; Gülü tabaqçalandı; Can verəndə gəlmədin; Qəbrim də mıxçalandı. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • TABAQÇI

  is. köhn. 1. Tabaqda şey gəzdirib satan adam. Naməlum şəxs tez-tez saatına baxır, tabaqçı müsəlmandan şeylərini götürüb oradan başqa yerə getməsini tə

  Tam oxu »
 • TABAQLANMA

  “Tabaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TABAQLANMAQ

  f. Tabaq kimi enli – yastı olmaq; açmaq. Vaxt yetişib vədə çatanda, qızılgül kolları da düymələnib qönçələnir, sonra tabaqlanıb açır, bağçanın təmtəra

  Tam oxu »
 • TABAN

  is. [fars.] köhn. Parlaq, parıldayan, işıqlı

  Tam oxu »
 • TABASARANLAR

  cəm Dağıstanın Tabasaran və Xiv rayonlarında yaşayan, iberQafqaz dillərinin ləzgi qrupuna daxil olan bir dildə danışan kiçik xalq və bu xalqa mənsub a

  Tam oxu »
 • TABAŞİR

  is. [fars.] Kimya, rezin və s. sənaye sahələrində işlədilən yumşaq ağ əhəngdaşı. // Həmin əhəngdaşının yazmaq, bir şeyi ağartmaq və s

  Tam oxu »
 • TABAŞİRLİ

  sif. 1. Tabaşir tozu qonmuş, tabaşirə bulanmış. Əlləri bütün tabaşirlidir. 2. Tərkibində tabaşir olan

  Tam oxu »
 • TABE

  is. [ər.] Başqasının tabeliyində, hökm və iradəsi altında olan, ondan asılı olan, onsuz heç bir şey edə bilməyən, tabe olan

  Tam oxu »
 • TABEİYYƏT

  [ər.] köhn. bax tabelik. [Şah:] Mirzə Təqi xan, mən də istəmirəm, mənim tabeiyyətimdə olan məmləkətdə zülm olsun

  Tam oxu »
 • TÁBEL

  [alm. Tabella] 1. Cədvəl. 2. Fəhlə və qulluqçuların işə gəlibgetmələrini qeydə almaq üçün jetonlu lövhə (habelə jetonun özü) və ya dəftər

  Tam oxu »
 • TABELÇİ

  is. İdarə və müəssisələrdə işçilərin işə gəlib-getmələrinin tabel üzrə uçotunu aparan işçi

  Tam oxu »
 • TABELİ

  sif. : tabeli mürəkkəb cümlə qram. – budaq cümləsi baş cümləyə tabe olan mürəkkəb cümlə; məs.: Yasəmən Qaraca qızı səslədi ki, gəlib onun başına su tö

  Tam oxu »
 • TABELİK

  is. Tabe olma, asılılıq, tabeiyyət. □ Tabelik göstərmək – tabe olmaq. Tabeliyində olmaq – birindən asılı vəziyyətdə olmaq, sərbəst olmamaq

  Tam oxu »
 • TABESİZ

  sif. : tabesiz mürəkkəb cümlə qram. – iki və daha artıq müstəqil cümlədən düzələn mürəkkəb cümlə; məs

  Tam oxu »
 • TABLAMA

  “Tablamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TABLAMAQ

  bax tablaşmaq. Bu dərdə tablamaq müşkül olsa da; Eşqsiz ürəyi daş sanıram mən. B.Vahabzadə. – De, niyə qaçaqsan aran yerindən? – Doğrusu, istiyə tabla

  Tam oxu »
 • TABLAŞMA

  “Tablaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TABLAŞMAQ

  f. Tab gətirmək, davam gətirmək, dözmək, tablamaq. [Bayram:] [Pərzadın] ölümünə heç vaxt razı ola bilmərəm və Tarverdiyə də arvad olmağına tablaşmanam

  Tam oxu »
 • TABLI

  sif. Dözümlü, dayanıqlı, davam gətirən, davamlı. Məni belə tablı edən; Ancaq onun öz əlidir. M.Rahim

  Tam oxu »
 • TABLÓ

  [fr. tableau] 1. rəss. Şəkil, rəsm, iri şəkil. Güldanın üzərində Bağdad həyatının cürbəcür tabloları var idi

  Tam oxu »
 • TÁBOR

  is. 1. Bir yerdən başqa yerə köçən qaraçı dəstəsi, habelə onların düşərgəsi, atarabası. Dağların ətəyində yerləşən üzüm bağlarının kənarında köçəri qa

  Tam oxu »
 • TABSIZ

  sif. Gücsüz, taqətsiz, qüvvətsiz

  Tam oxu »
 • TABSIZLAŞMA

  “Tabsızlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TABSIZLAŞMAQ

  f. Tabdan düşmək, taqətsiz olmaq, gücdən düşmək

  Tam oxu »
 • TABÚ

  [Polineziya dilindən] 1. İbtidai xalqlarda: əfsanəvi etiqadlara, mövhumi təsəvvür və zehniyyətlərə görə işlənməsi (dilə gətirilməsi) mütləq bədbəxtliy

  Tam oxu »
 • TABURET

  [rus.] bax kətil 1-ci mənada. Tahir böyründəki taburetdə [Lətifəyə] yer göstərdi. M.Hüseyn. Gülzar … qayıdıb, yaş taburetkaları divar dibindən çəkdi

  Tam oxu »
 • TABURETKA

  [rus.] bax kətil 1-ci mənada. Tahir böyründəki taburetdə [Lətifəyə] yer göstərdi. M.Hüseyn. Gülzar … qayıdıb, yaş taburetkaları divar dibindən çəkdi

  Tam oxu »
 • TABUT

  is. [ər.] Cənazəni qoymaq üçün iri qutu. Mehralı bəyin tabutunu xanlıq imarətinin bağına qoymuşdular

  Tam oxu »
 • TABÜ-TAQƏT

  is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət, tavan. [Zəhra:] Qalmamış məndə zərrə tabü-tavan; Məni qəhr et də, lakin atma, aman!… H

  Tam oxu »
 • TABÜ-TAVAN

  is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət, tavan. [Zəhra:] Qalmamış məndə zərrə tabü-tavan; Məni qəhr et də, lakin atma, aman!… H

  Tam oxu »
 • TAC

  is. [fars.] 1. Hökmdarlıq rəmzi olaraq padşahların başlarına qoyduqları qızıl və cavahiratla bəzənmiş papaq

  Tam oxu »
 • TAC-TAXT

  bax taxt-tac. [Qızıl Arslanı] Həmədana çağırıb hörmət göstərmək və əlahəzrətin tac-taxtına sədaqət göstərməsi üçün təminat almaq lazımdır

  Tam oxu »
 • TACBITRAQ

  is. bot. Kolluq sahələrdə və meşənin açıq yerlərində bitən çoxillik ot bitkisi

  Tam oxu »
 • TACCIQ

  is. bot. Gülün, ayrı və ya bitişik ləçəklərdən ibarət hissəsi; tac

  Tam oxu »
 • TACDAR

  is. [fars.] Padşah, hökmdar (adətən şahlara, padşahlara təntənəli müraciət zamanı işlədilən epitet). Dedi Xubçöhr: – Ey şəhi-tacdar; Hüzurunda olsam g

  Tam oxu »
 • TACİK

  is. Tacikistanın əsas əhalisini təşkil edən irandilli xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • TACİKCƏ

  sif. və zərf Tacik dilində. Tacikcə kitab. Tacikcə öyrənmək

  Tam oxu »
 • TACİR

  is. [ər.] Ticarətxanası olan; xüsusi ticarətlə məşğul olan adam. [Yaşlı kişi:] Hacı Ramazan adlı bir tacirin ticarətxanasında ayda otuz manat maaşla q

  Tam oxu »
 • TACİRLİK

  is. Xüsusi ticarətlə məşğul olma. Qasım bəydə tacirlik damarı daha qüvvətli idi. A.Şaiq. [Əsgər:] …Mən Hacı Mürsəl oğlu Əsgərəm, sənətim də tacirlikdi

  Tam oxu »
 • TAFTA

  is. [fars.] Sıx toxunmuş ipək və ya pambıq parça. [Tarverdi:] A gədə, nə böyük sandıqlardır! Yəqin içindəki tamam taftadır

  Tam oxu »