Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TOĞAY

  is. coğr. Çay vadilərində meşə, çaybasar meşə

  Tam oxu »
 • TOĞLU

  is. On aylıq (bəzən də birillik) qoyun balası. Erkək toğlu. Dişi toğlu. – [Şərəfnisə xanım:] Neyləyək, ana, bir-iki yüz toğlu satarıq, genə pul olar

  Tam oxu »
 • TOĞLUBAŞI

  sif. dan. Tikintiyə yaramayan əyri-üyrü, kələ-kötür daş. Bəziləri paya kəsib hazırlayır, çayın içinə salınmış iri daşların dalına sancıb şəl basır və

  Tam oxu »
 • TOX₂

  sif. Rəng adlarının əvvəlinə gəlib tündlük mənası verir; tünd. Tox qırmızı

  Tam oxu »
 • TOX

  sif. 1. Aclıq hiss etməyən, yeməyə ehtiyacı olmayan, yeyib doymuş (ac ziddi). Tox adam. – Təranə deyir: – Toxam; Yemək istəmirəm mən

  Tam oxu »
 • TOXA

  is. Kətmən. Pas atır toxalar, bellər, kürəklər; Barmaqlar dincəlir, əllər şad olur. S.Vurğun. Kəndli qadın əlində alakeş, kürək, toxa gəlirdi

  Tam oxu »
 • TOXAC

  is. Yeri, torpağı, qırı, asfaltı və s.-ni döyüb, ya basıb bərkitmək üçün alət

  Tam oxu »
 • TOXACLAMA

  “Toxaclamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXACLAMAQ

  f. Toxacla döyəcləyib (basıb) bərkitmək

  Tam oxu »
 • TOXACLANMA

  “Toxaclanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXACLANMAQ

  məch. Toxacla döyəclənib (basılıb) bərkidilmək

  Tam oxu »
 • TOXALAMA

  “Toxalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXALAMAQ

  f. Kətmənləmək. Pambıq sahəsini toxalamaq

  Tam oxu »
 • TOXALANMA

  “Toxalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXALANMAQ

  məch. Kətmənlənmək. Bitkilərin arası toxalandı

  Tam oxu »
 • TOXALMA

  “Toxalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXALMAQ

  f. dan. Yeyib doymaq, tox olmaq. Ver Çakərə yüz-yüz ki yesin, qarnı toxalsın. Ə.Qəmküsar

  Tam oxu »
 • TOXQARIN

  is. Doymuş, ac olmayan, tox. [Həkim kişiyə:] Yəqin toxqarına özünü soyuğa verib. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • TOXLUQ₁

  is. 1. Tox olma, ac olmama, yeyib doyma (aclıq əksi). Yaxşılıq, yamanlıq, toxluq və aclıq məfhumlarına qarşı yenə yad və laqeyd idim

  Tam oxu »
 • TOXLUQ₂

  is. Tündlük (bax tox2). Rəng nəzəriyyəsinə görə rəng qüvvəsi onun həm toxluğundan, həm də aclığından asılı olan bir keyfiyyətdir

  Tam oxu »
 • TOXMACAR

  is. Çoxillik bitkilərin toxumlarından alınan cavan bitki şitili. Tut toxmacarı. – [Nəriman:] …Dəyirman altındakı açıqlığı … toxmacar şitilliyi eləyək

  Tam oxu »
 • TOXMACARLIQ

  is. Toxmacar əkilmiş sahə, yer. [Suçu:] Murad dayı, sabah təzə toxmacarlığı suvaraqmı? İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • TOXMAQ

  is. 1. Ağacdan yonulmuş iribaşlı çəkic, çox yoğun taxta çəkic. Çadır mıxlarına vurulan toxmaqların səsi Culfa dağlarını və Ələncik qalasını titrədirdi

  Tam oxu »
 • TOXMAQCIQ

  is. 1. Kiçik toxmaq, balaca toxmaq. 2. bot. Yoğun, bəzən ətləşmiş, sünbülə oxşayan ot-bitki

  Tam oxu »
 • TOXMAQÇİÇƏKLİ

  cəm bot. Birləpəli bitkilərin daxil olduğu bitki sırası

  Tam oxu »
 • TOXMAQÇİÇƏKLİLƏR

  cəm bot. Birləpəli bitkilərin daxil olduğu bitki sırası

  Tam oxu »
 • TOXMAQLAMA

  “Toxmaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXMAQLAMAQ

  f. Toxmaqla vurmaq, döymək. Keçəni toxmaqlamaq

  Tam oxu »
 • TOXMAQLANMA

  “Toxmaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXMAQLANMAQ

  məch. Toxmaqla vurulmaq, döyülmək

  Tam oxu »
 • TOXMAQLI

  sif. 1. Əlində və ya yanında toxmaq olan. 2. Toxmağı olan (bax toxmaq 3-cü mənada). Toxmaqlı qapı. – Dəmir toxmaqlı darvazalar tez-tez açılıb-örtülür

  Tam oxu »
 • TOXTAQ

  sif. və zərf Sakit, rahat, aram, arxayın. Yusif yenə də toxtaq danışır, sabah hər şeyin aydın ola ağını inamla söyləyirdi

  Tam oxu »
 • TOXTAQLANMA

  “Toxtaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXTAQLANMAQ

  bax toxtamaq 1-ci mənada. [Dərviş:] Özümə gəldim, toxtaqlanıb, özümü Ruqiyyənin üstünə saldım. A.Divanbəyoğlu

  Tam oxu »
 • TOXTAQLIQ

  is. Toxtaq olma; arxayınlıq, xatircəmlik, rahatlıq, səbir, dözüm. Toxtaqlıq, təskinlik bədbəxt hadisəni geri qaytarmır

  Tam oxu »
 • TOXTAMA

  “Toxtamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXTAMAQ

  f. 1. Dayanmaq, dözmək, səbir etmək, duruxmaq; sakit olmaq, özünü saxlamaq, özünü ələ almaq. Sən bir toxta

  Tam oxu »
 • TOXTATMA

  “Toxtatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXTATMAQ

  f. Sakit etmək, rahat etmək, toxtaq vermək. Miraxur özünü toxtatmaq üçün çubuğa bir qullab vurdu. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • TOXUCU

  is. 1. Dəzgahda parça və s. toxuyan fəhlə, usta. Alimlər də, toxucular da bu fikirdədirlər ki, Əzizin tapdığı və təcrübə üçün əkdiyi toxumun böyük gəl

  Tam oxu »
 • TOXUCULUQ

  is. 1. Yüngül sənayenin parça toxumaqla məşğul olan sahəsi. Toxuculuq fabriki. 2. Toxucunun sənəti, peşəsi, işi

  Tam oxu »
 • TOXUM

  is. [fars.] 1. Ali bitkilərin adətən mayalanmadan sonra inkişaf edən və maya ilə qabıqdan ibarət olan rüşeymi; tum

  Tam oxu »
 • TOXUMA

  1. “Toxumaq”dan f.is. Toxumanı davam etdirmək üçün ip sol əlin şəhadət barmağı üzərində eyni qaydada saxlanılır

  Tam oxu »
 • TOXUMAQ

  f. 1. Uzununa (əriş) və eninə (arğac) sapları bir-birinin arasından keçirməklə parça, xalça və s. hazırlamaq

  Tam oxu »
 • TOXUMCUQ

  “Toxum”dan kiç. Tumcuq

  Tam oxu »
 • TOXUMÇU

  is. Toxumçuluq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • TOXUMÇULUQ

  is. 1. Bitkiçiliyin, toxumçuluq bitkilər yetişdirmək və cins toxumlar almaqla məşğul olan sahəsi. Toxumçuluq sovxozu

  Tam oxu »
 • TOXUMLAMA

  “Toxumlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TOXUMLAMAQ

  f. 1. Toxum əmələ gəlmək, toxumu yetişmək. Kələm toxumladı. 2. dan. Toxum səpmək. Ləkləri toxumlamaq

  Tam oxu »
 • TOXUMLUQ

  is. 1. Toxum kimi əkilmək üçün ayrılmış dən; tumluq. Mirzə Valeh arpadan … ayırıb, gələcək toxumluq üçün saxladı

  Tam oxu »