Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TFU

  təql. 1. Tüpürərkən çıxarılan səs. Əcnəbi … tfu deyərək, gözlərini ovuşdurmağa başladı. S.M.Qənizadə

  Tam oxu »
 • TIĞ

  is. Böyük qalaq, yığın. Kərbəlayı Hatəmxan əlindəki kürəyi buğda tığına vurub, ağa dərvişə tərəf yeridi

  Tam oxu »
 • TIĞLAMA

  “Tığlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIĞLAMAQ

  dan. Tığ vurmaq, qalaqlamaq. Samanı tığlamaq. Buğdanı tığlamaq

  Tam oxu »
 • TIĞLANMIŞ

  f.is. Tığ vurulmuş, qalaqlanmış. Budur …tayalarla dolu xırman, sovuruq, tığlanmış kəhrəba buğda! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • TIX

  is. 1. Ucu iti balıq sümüyü. Balığın ətini tıxından ayırmaq. 2. İtiuclu tilişkə, tikan və s. Əlimə tıx batıb

  Tam oxu »
 • TIXAC

  is. 1. Şüşə və s. bu kimi boğazlı qabların ağzını və ya müxtəlif cihazların deşiklərini qapamaq üçün dairəvi mantar və ya başqa şey; probka

  Tam oxu »
 • TIXACÇIXARDAN

  is. Şüşənin tıxacını çıxarmaq üçün yivli oxu və dəstəsi olan alət; probkaaçan. Bu zorba bıçağın üç-dörd tiyəsi, qayçısı, dırnaqtutanı, konservaçanı, v

  Tam oxu »
 • TIXACLAMA

  “Tıxaclamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXACLAMAQ

  f. Tıxac tıxamaq, şüşə və s.-nin ağzını tıxacla bağlamaq; probkalamaq

  Tam oxu »
 • TIXACLI

  sif. Ağzı tıxacla bağlanmış, tıxacı olan; probkalı. Ağzı tıxaclı litrlik şüşəni pəncərə qabağına qoydu

  Tam oxu »
 • TIXAMA

  “Tıxamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXAMAQ

  f. 1. Güclə sığışdırmaq, yerləşdirmək; soxmaq, dürtmək. Serdyuk… əsgini [Təvəkkülün] ağzına tıxadı… Ə

  Tam oxu »
 • TIXANMA

  “Tıxanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXANMAQ

  1. məch. Nəfəs ala bilməmək, nəfəsi kəsilmək, nəfəsi tutulmaq. [Qurban:] Aşağıya getmək çox çətindir, neftin qoxusundan nəfəs tıxanır

  Tam oxu »
 • TIXILI

  sif. Güclə basılmış, güclə yerləşdirilmiş. Yun tıxılı kisə

  Tam oxu »
 • TIXILMA

  “Tıxılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXILMAQ

  məch. Güclə yerləşdirilmək, soxulmaq, basılmaq, keçirilmək, soxuşdurulmaq. Paltarlar çamadana tıxıldı

  Tam oxu »
 • TIXIMA

  “Tıxımaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXIMAQ

  bax tıxamaq. Yorğan-döşəyi məfrəşə tıxımaq

  Tam oxu »
 • TIXIŞDIRMA

  “Tıxışdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXIŞDIRMAQ

  bax tıxımaq

  Tam oxu »
 • TIXLANMA

  “Tıxlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXLANMAQ

  f. Balaca balıqlarda tıx əmələ gəlmək

  Tam oxu »
 • TIXLI

  sif. Tıxı olan. Tıxlı balıq

  Tam oxu »
 • TIXMA

  “Tıxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXMAQ

  f. dan. (Acgözlüklə) yemək. Getdim, o arsıza deyim ki, gəlsin; Tıxsın zəhrimardan, qarnı kökəlsin. H

  Tam oxu »
 • TIXNAŞDIRMA

  “Tıxnaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXNAŞDIRMAQ

  f. dan. 1. Zorla tıxımaq, soxmaq, soxuşdurmaq. 2. bax tıxmaq

  Tam oxu »
 • TIXNAŞMA

  “Tıxnaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIXNAŞMAQ

  qarş. Güclə bir yerə girmək, soxulmaq, soxuluşmaq, sıxışmaq (çoxları haqqında). Arxadan çapıb gələn dəstə atların cilovunu çəkib, dar keçidə tıxnaşır

  Tam oxu »
 • TIXSIZ

  sif. Tıxı olmayan. ◊ Tıxsız balıq məc. – heç kəslə işi olmayan, heç kəsə nə yaxşılığı, nə də pisliyi keçən adam haqqında

  Tam oxu »
 • TIQ-TIQ

  1. bax tıqq. 2. Zərf mənasında. Tıq-tıq edərək, tıqqıldaya-tıqqıldaya. Saat küncdə tıq-tıq ötür; Dəqiqələr keçib gedir

  Tam oxu »
 • TIQQ

  təql. Yuxarıdan düşən və ya bir şeyə dəyən bərk bir şeyin çıxardığı səs (bəzən təkrar edilərək işlədilir)

  Tam oxu »
 • TIQQILDAMA

  “Tıqqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIQQILDAMAQ

  f. Tıqq (tıq-tıq) səsi çıxarmaq, tıq-tıq eləmək. Küləkdən qapı tıqqıldadı

  Tam oxu »
 • TIQQILDATMA

  “Tıqqıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIQQILDATMAQ

  f. Yavaşca taqqıldatmaq, tıq-tıq etmək. Çingiz gülüş vəziyyətindəki simasını ciddiləşdirərək masanı tıqqıldatdı… Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • TIQQILTI

  is. Tıqq (tıq-tıq) səsi. Sayad Pəri tıqqıltı eşidib qarabaşı Ağcaqızı dürtmələdi. “Əmrah”. A kişi, bilmirəm gecənin nə vaxtı idi, yuxuda qulağıma bir

  Tam oxu »
 • TIN-TIN

  sif. və zərf Bəzi səsləri burunda deməkdən ibarət tələffüz tərzi, burnunda danışma. Tın-tın danışmaq

  Tam oxu »
 • TINCIXMA

  “Tıncıxmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TINCIXMAQ

  f. məh. Çətinliklə nəfəs almaq, nəfəsi təng olmaq. Qızdırmadan tıncıxmaq. – İstidən ürəkləri tıncıxanlar (f

  Tam oxu »
 • TIP-TIP

  1. təql. bax tıppıltı. 2. zərf Tıppıltı ilə. □ Ürəyi tıp-tıp döyünmək – qorxudan, həyəcandan, sevincdən və s

  Tam oxu »
 • TIPPILDAMA

  “Tıppıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIPPILDAMAQ

  f. Tıppıltı (tıp-tıp) səsi çıxarmaq. // Tıp-tıp etmək, döyünmək, çırpınmaq (ürək haqqında). Bağ yiyəsinin qorxusundan ürəyi tıppıldayan (f

  Tam oxu »
 • TIPPILTI

  is. Tıpp (tıp-tıp) səsi. Tıppıltı eşitmək

  Tam oxu »
 • TIRILDAMA

  “Tırıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • TIRILDAMAQ

  f. Tırıltı səsi çıxarmaq. Motor tırıldadı

  Tam oxu »
 • TIRILTI

  is. Tır-tır səsi. Həyətdə eşidilən motor tırıltısı Qoşqarın əzablı düşüncələrini yarıda qırdı. İ.Hüseynov

  Tam oxu »
 • TIRTIL

  is. 1. zool. Bir neçə cütayaqlı qurdabənzər bədəni olan kəpənək sürfəsi. Kəpənək tırtılı. 2. Yoldakı maneələri keçmə qabiliyyətini artırmaq üçün maşın

  Tam oxu »