Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TRAFARÉT

  [ital. traforetta – deşilmiş] 1. Bir şeyə köçürülməli olan şəkil və ya yazı nümunəsi kəsilmiş nazik lövhə

  Tam oxu »
 • TRAGEDİYA

  [yun. tragoedia] 1. Əsasını barışmaz həyat konfliktləri, xarakter və ehtirasların kəskin toqquşması təşkil edən və adətən qəhrəmanının ölümü ilə nətic

  Tam oxu »
 • TRÁGİK₁

  [yun. tragikos] Tragik (faciəvi) rollar ifa edən artist; faciə artisti. H.Ərəblinski Azərbaycanın məşhur tragikidir

  Tam oxu »
 • TRAGİ́K₂

  1. “Tragediya”dan sif. Tragik janr. Tragik artist. 2. Faciəli. Tragik mənzərə

  Tam oxu »
 • TRAGİKOMÉDİYA

  [yun. tragoedia və ital. commedia] Həm tragik, həm də komik ünsürləri özündə birləşdirən dramatik əsər

  Tam oxu »
 • TRAGİ́ZM

  [yun.] Dramatik və musiqi əsərində və ya onun ifasında faciə ünsürü; faciəlilik. Süjetin tragizmi. Surətin tragizmi

  Tam oxu »
 • TRAXEYA

  is. [yun.] Boğaz, nəfəs yolu

  Tam oxu »
 • TRAXÓMA

  [yun. trachys – kələ-kötür] tib. Göz konyuktivinin keçici xronik xəstəliyi

  Tam oxu »
 • TRAXOMALI

  sif. Traxoması olan, traxoma olmuş. Traxomalı göz

  Tam oxu »
 • TRAKTÁT

  [lat. tractaus – müzakirə] 1. Ayrıca bir məsələdən, problemdən bəhs edən elmi əsər. Fəlsəfi traktat. Əbu Əli ibn Sinanın “Qanun” traktatı

  Tam oxu »
 • TRÁKTOR

  [ing.] Kənd təsərrüfatı alətlərini və başqa alətləri çəkib aparmaq üçün özüyeriyən maşın. Tırtıllı traktor

  Tam oxu »
 • TRAKTORÇU

  is. Traktor sürücüsü. Traktorçu sürüb gəldiyi sahələrin yaşıl bitkilərinə, kollu məhsuluna baxanda da ləzzət duymalıdır

  Tam oxu »
 • TRAKTORÇULUQ

  is. Traktorçunun işi, peşəsi, sənəti

  Tam oxu »
 • TRAKTORLAŞDIRILMA

  “Traktorlaşdırılmaq” dan f.is. Kənd təsərrüfatının traktorlaşdırılması

  Tam oxu »
 • TRAKTORLAŞDIRILMAQ

  məch. Xalq təsərrüfatının hər hansı bir sahəsində traktorlar, traktor dartı qüvvəsi tətbiq edilmək

  Tam oxu »
 • TRAKTORLAŞDIRMA

  “Traktorlaşdırmaq” dan f.is. Traktorlaşdırma tədbirləri

  Tam oxu »
 • TRAKTORLAŞDIRMAQ

  f. Xalq təsərrüfatının hər hansı bir sahəsində traktorlar, traktor dartı qüvvəsi tətbiq etmək

  Tam oxu »
 • TRAKTÓVKA

  [rus.] Şərh, izah. Pyesin rejissor traktovkası

  Tam oxu »
 • TRAL

  is.[ing.] Balıq ovlamaq üçün iri tor

  Tam oxu »
 • TRAMPLİ́N

  [fr. tremplin] 1. Tullanarkən adamı itələyən və tullanılan məsafənin uzunluğunu və ya hündürlüyünü artırmağa kömək edən xüsusi qurğu

  Tam oxu »
 • TRAMVÁY

  [ing.] 1. Yerüstü relsli şəhər elektrik nəqliyyat növü. 2. Bir və ya bir neçə vaqondan ibarət qatar. Tramvaya minmək

  Tam oxu »
 • TRAMVAYÇI

  1. Tramvay işçisi. // Tramvay parkının çilingəri. 2. Tramvaysürən. Tramvayçılar zəngi daha da bərk vurur(lar)

  Tam oxu »
 • TRAMVAYSÜRƏN

  is. Tramvay maşinisti, tramvay sürən adam; tramvayçı

  Tam oxu »
 • TRANSFER

  is. [ing.] Yer, iş dəyişmək, idmanda bir komandadan başqasına keçmək

  Tam oxu »
 • TRANSFORMÁSİYA

  [lat. transformatio] 1. kit. Bir şeyin öz şəklini dəyişməsi, başqa şəklə düşməsi, bir haldan başqa hala keçməsi; dəyişmə, dəyişilmə

  Tam oxu »
 • TRANSFORMÁTOR

  [lat. transformare – dəyişmə] Dəyişən elektrik cərəyanının gərginliyini artırmaq və ya azaltmaq üçün aparat

  Tam oxu »
 • TRANSKRİPSİYA

  [lat. transcriptio – üzünü köçürmə] 1. dilç. Hər hansı bir dilin, qrafik və orfoqrafik normalarından asılı olmayaraq, bütün incəliklərinin mümkün qədə

  Tam oxu »
 • TRANSLİTERÁSİYA

  [lat. trans – vasitəsilə və littera – hərf] dilç. Bir əlifbanın hərflərinin başqa əlifbanın hərfləri ilə verilməsi

  Tam oxu »
 • TRANSLYÁSİYA

  [lat. translatio – verilişdən] 1. Səs, musiqi, təsvir və s.-nin radio, televiziya və ya məftil vasitəsilə uzaqlara verilməsi; veriliş

  Tam oxu »
 • TRANSMİ́SSİYA

  is. [lat.] Fırlanma hərəkətini mühərrikdən enerji istehlakçılarına – işlək maşınlara ötürən qurğu və ya sistem

  Tam oxu »
 • TRANSPARÁNT

  is. [fr.] Yazının təmiz kağızda düzxətli alınması üçün onun altına qoyulan tünd xətlərlə cizgilənmiş vərəq; şüarlar yazılmış çeşidli lövhələr

  Tam oxu »
 • TRANSPORTYOR

  is. [fr.] 1. Konveyer. 2. Qarajda avtomobilin yerini dəyişdirmə qurğusu. 3. Nəqliyyat işləri ilə məşğul olan

  Tam oxu »
 • TRANŞEY

  is. [fr.] 1. hərb. Səngər. 2. Karxana. 3. Uzun xəndək, qanov

  Tam oxu »
 • TRANZİ́STOR

  [ing.] Elektrik siqnallarını gücləndirmək üçün yarımkeçirici cihaz (radiotexnikada, elektronikada çox vaxt elektron lampalarının əvəzinə işlədilir)

  Tam oxu »
 • TRANZİSTORLU

  sif. Tranzistoru olan, tranzistorla işləyən. Tranzistorlu radiocihaz

  Tam oxu »
 • TRANZİ́T

  [lat. transitus – keçid] Yolda üçüncü bir ölkədən keçməklə, bir ölkədən digərinə və ya aralıq məntəqələrdən keçməklə bir məntəqədən digərinə yük və ya

  Tam oxu »
 • TRAP

  [holl.] 1. Gəmidə pilləkən. Maşın şöbəsinin trapı. // Gəminin bortuna girmək və ondan düşmək üçün qurğu

  Tam oxu »
 • TRAPÉSİYA

  [yun. trapezion] 1. hənd. İki paralel tərəfi olan dördbucaq. 2. İki tros və ya ipdən asılmış tirdən ibarət gimnastika aləti

  Tam oxu »
 • TRÁVMA

  [yun. trauma] Hər hansı xarici təsir (yaralanma, əzilmə, yanma və s.) nəticəsində bədən toxumalarının və ya üzvlərinin zədələnməsi; zədə

  Tam oxu »
 • TRAVMALI

  sif. Travması olan, zədəli. Travmalı xəstə

  Tam oxu »
 • TRAVMATİ́K

  “Travma”dan sif. Travmatik zədə. Travmatik nevroz

  Tam oxu »
 • TRAVMATİ́ZM

  [yun.] Hər hansı bir şeylə əlaqədar olan travmatik zədələnmə. Məişət travmatizmi. İdman travmatizmi

  Tam oxu »
 • TRAVMATOLÓGİYA

  [yun. trauma və logos] Tibbin, travmatik zədələr və onları müalicə üsullarından bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • TRAVMATOLOJİ́

  “Travmatologiya”dan sif

  Tam oxu »
 • TRAYEKTÓRİYA

  [lat. trajectus – hərəkət] Hərəkət edən hər hansı bir nöqtə və ya cismin fəzada cızdığı xətt. Yerin süni peykinin trayektoriyası

  Tam oxu »
 • TRED-YUNİÓN

  [ing. trade-union] İngiltərədə: həmkarlar ittifaqlarının adı

  Tam oxu »
 • TRED-YUNİONİ́ST

  [ing. trade-unionist] Tred-yunionizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • TRED-YUNİONİ́ZM

  [ing. trade-unionism] Fəhlə hərəkatının vəzifələrini kapitalizmin əsaslarına toxunmadan fəhlələrin inqilabi tələblərini həyata keçirmək məsələsi ilə m

  Tam oxu »
 • TREK

  is. [ing.] idm. Tamaşaçı tribunaları ilə əhatələnən və bərk örtüyü (beton, asfalt və s.) olan idman qurğusu

  Tam oxu »
 • TREST

  [ing.] 1. Bir sahənin bir neçə müəssisəsinin birləşməsi, habelə belə birləşmənin mərkəzləşdirilmiş idarəsi, aparatı

  Tam oxu »