ASTRONOMİYA

\[ing. Astronomy; fr. Astronomi; yun. Astron+nomos; آ جٌٕٛ عٌٍَُّ \] – göy cisimləri, onların sistemləri və kosmik materiyanın başqa formalarının vəziyyəti, hərəkəti, quru-luşu və inkişafı haqqında elm. Yunancada astron ulduz, nomos isə qanun, qayda deməkdir. Astronomiya elmi Şərqdə özünəməxsus adla nücum elmi adlandırılmışdır. Nücum hərfi mənada ulduzlar deməkdir. Bu elm qədimdən bəzi xalqlarda tayfalarda mövcud olmuşdur.
ASSOSİASİYA
ATA

Digər lüğətlərdə