AYAQ

I. i. 1. foot; sol ~ left foot; sağ ~ right foot; ~ saxlamaq to pause, to halt; ~dan tutmaq / yapışmaq to seize smb.’s foot; ayağını geyinmək to put* on one’s shoes / boots; bir kəsin ayağını geyindirmək to put* on smb.’s shoes / boots; ~ üstə olmaq (xəstəlikdən sonra) to be* on one’s feet; güclə ayağa qalxmaq to struggle to one’s feet; ~ altına salmaq to tread / to trample under foot; xəlçəni ~ altına salmaq to spread* a rug under feet; ayağa durmaq / qalxmaq 1) to get* up, to stand* up; 2) məc. to find* one’s feet; bir ayağı qəbirdə / gorda olmaq to have* one foot in the grave, with one foot in the grave; ~dan düşmək (bərk yorulmaq) to be* dog tired, to be* dead-beat; hamını ayağa qaldırmaq to raise a general alarm; bir kəsi ayağa qaldırmaq 1) to set* smb. on his feet; 2) (kömək etmək) to give* smb. a start in life; ayağı üstə dayana bilmək 1) to be* able to stand; 2) məc. to be* able to stand on one’s own feet; ~dan başa qədər from head to foot, from top to toe; ~-baş head over heels; ~ basmamaq never to cross the threshold (of smb.’s place), not to set* foot (somewhere); ~ saxlamaq to stop, to pause; ayağını çəkmək 1) to be* lame; 2) məc. to stop going somewhere, to stop visiting smb.; öz ayağı ilə gəlmək to come* of one’s own accord; ~dan çəkmək to pull one’s leg; to prevent smb. from doing smth.; ~ açmaq 1) to begin* to visit / to go to see; 2) (uşaq) to start / to begin* to walk; ~ kəsmək to give* up going somewhere; ayağını kəsmək (kiminsə) to stop smb. to visit (d.), to prohibit smb.’s visiting (d.); ~ vurmaq (silah) to shoot* below the mark / target; bərk ~da if the worst comes to the worst, at worst; bir şeyi bir kəsin ayağına yazmaq to attribute / to ascribe smth. to smb.; to put* smth. down to smb.; ayağa düşmək to beg pardon; Yalan ayaq tutar lakin / amma / ancaq yeriməz at. söz. ≅ Lies have short legs; 2. (əşyanın ayağı) leg; stolun ayağı the leg of the table; 3. (qədəhin və s. ayağı) stem; qədəhin ayağı the stem of the glass; 4. (kəndin, çayın və s.) end; kəndin ayağı the end of the village

II. s. foot; ~ tormozu foot / pedal break; ~ tikiş maşını treadle sewingmachine; ~ izi foot mark, foot print; footstep; maralın ~ izi the footprints of a deer; onun ~ izləri his / her footsteps; ~ barmaqları toes; ~ dırnaqları toenails

AYAĞIYÜNGÜLLÜK
AYAQ-AYAQ

Digər lüğətlərdə