Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAP sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[holl.]
1. Gəmidə pilləkən. Maşın şöbəsinin trapı. // Gəminin bortuna girmək və ondan düşmək üçün qurğu. İp trapı. // Təyyarənin yanına gətirilib qoyulan pilləkən. Trapla təyyarədən düşmək.
2. xüs. Bəzi işlərdə (tikintidə, dalğıclıqda və s.-də) istifadə olunan müxtəlif növlü və quruluşlu pilləkən, nərdivan. Tikinti trapı. Dəmir trap.
← TRANZİ́T

[lat. transitus – keçid] Yolda üçüncü bir ölkədən keçməklə, bir ölkədən digərinə və ya aralıq məntəqələrdən keçməklə bir məntəqədən digərinə yük və ya sərnişin daşıma.

TRAPÉSİYA →

[yun. trapezion] 1. hənd. İki paralel tərəfi olan dördbucaq.