Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ƏMLİK

  Yenicə ota düşən və eyni zamanda anasını əmən quzu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, gəzdiyimi tapardım,  Qayalar başında qala yapardım, Ağ

  Tam oxu »
 • ƏMMAMƏ

  Sarınmış uzun parça yaxud tirmə zolağından ibarət baş geyimi; sarğı, çalma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu bazardan aldığı ağ rəngli molla köyn

  Tam oxu »
 • ƏMMƏ ƏRƏB

  Nəyi? Quranda 30-cu cüzün başındakı Nəbə surəsinin ilk ayəsi olan “əmmə yetəsa-əlun”un (onlar bir-birindən nəyi soruşurlar?) ilk kəlməsi­dir, ona görə

  Tam oxu »
 • ƏMMİ ƏRƏBCƏ “ƏMM” SÖZÜNÜN TƏHRİFİ

  Atanın qardaşı, əmi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMR EYLƏMƏK

  Buyurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏMUD ƏRƏB

  Polad toppuz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qılıncdan murad hasil olmadı, əmuda əl atdılar. Əmuddan murad hasil olmadı, nizəyə əl uzatdılar

  Tam oxu »
 • ƏMUD ƏRƏB

  Polad toppuz. Əmud endi Samın başına. Sam əmudu göydəykən vurub yerə saldı. Keyxan gördü əmuddan bir murad hasil olmadı, yenə bir dəli nərə çəkib dedi

  Tam oxu »
 • ƏMZİRMƏK

  Əmizdirmək, döşdən süd vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏNAM

  ər. nemət sözünün cəmi Bəxşiş, hədiyyə, mükafat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O gətirdiyi xəbərə görə ənam gözləyirdi

  Tam oxu »
 • ƏNAM ƏRƏB

  Nemət sözünün cəmi; bəxşiş, hədiyyə, mükafat. Qırmızı geyib əmr elədi ki, Musaxan vəzir və sərraflar sabah meydana çıxsınlar, onlara ənam verəcəyəm

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR ƏRƏB

  1. Kaşalota oxşar bir balığın mədəsindən çıxarılan gözəl qoxulu maddə. 2. Gözəl iy, ətir. N.Tusi “Cavahirnamə” əsərində yazır: “Ənbərin yoxlanılması b

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR ƏRƏB

  1. Kaşalota oxşar bir balığın mədəsindən çıxarılan gözəl qoxulu maddə. 2. Gözəl iy, ətir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) N

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRƏFŞAN

  ərəb. ənbər, fars. fəşan – səpən, saçan Ənbər səpən, ənbər qoxuyan, ətir saçan. Ağ əndamı başdan-başa, Ətirli gül müşkfəşan

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRFƏŞAN

  Bax: ənbərəfşan.

  Tam oxu »
 • ƏNDAM FARS

  1. Bədən. 2. Boy, qədd, qamət, bədən quruluşu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qıratı gətirdim cövlana, indi, Varsa igidlərin meydana gəlsin!

  Tam oxu »
 • ƏNDAZƏ FARS

  1. Ülgü, ölçü. 2. Məcazi mənada: hədd, hüdud; norma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda məcazi mənada işlənir

  Tam oxu »
 • ƏNDƏLİB ƏRƏB

  Bülbül. Baxmasın gözəllərə Adamların bəd nəzəri. Əndəlib nalə çəkib, Ölməsin güldən ötəri.                 (“Seydi və Pəri”)

  Tam oxu »
 • ƏNG

  Alt çənə, çənə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bolu bəy Koroğluya dedi: – Boş-boş danışıb əngini yorma

  Tam oxu »
 • ƏNİK

  Yırtıcı heyvan balası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sarp qayalarda yurd olmaz, Müxənnətə söz dərd olmaz

  Tam oxu »
 • ƏNKƏBUT ƏRƏB

  Hörümçək. Tutilər avaz alır O şirin imran dilindən. Ənkəbuttək şan asılıb Sənin o incə dilindən.            (“Abbas və Gülgəz”)

  Tam oxu »
 • ƏNRƏMƏK

  Kişnəmək, səs çıxarmaq (heyvanlar haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırat Koroğlunun səsini eşidəndə bir də ənrəyib kişnədi

  Tam oxu »
 • ƏNSAR

  Bax: ənsur.

  Tam oxu »
 • ƏNSƏ

  Boyun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏNSUR ƏRƏB

  Yaxın adamlar; kömək edənlər. Oldum bir gözəlin payi-bəstəsi, Həm yar ənsuru, dil şikəstəsi.                                (“Sam şahzadə”)

  Tam oxu »
 • ƏNŞİŞMƏK

  Bərabər işləmək, birlikdə işləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏNÜK

  Bax: ənik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏNVAİ-MÜSİBƏT

  ər. ənva “növ” sözünün cəmidir Çox çətinliklə, çox böyük əziyyətlə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Min ənvai-müsibətlə qayaya dırmaşdı

  Tam oxu »
 • ƏPPƏK

  Çörək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səhərdən qalxanda təbil vurulur, Dəryatək çalxanır, göltək durulur, Toplanır bir yerə, içki qurulur, Dağıdır əppə

  Tam oxu »
 • ƏR

  1. Mərd, qəhrəman, igid, qoçaq. 2. Bax: ərən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qorxum yox paşadan, sultandan, xandan, Gəlsin mənəm deyən, keçirdim sandan

  Tam oxu »
 • ƏRCƏL

  Bədxasiyyət, pozğun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRDƏMLİ

  Fəzilətli, mərifətli, hünərli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRDƏMLÜ

  Bax: ərdəmli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRDİL

  Ürəkli, cəsur. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRƏBƏ

  Araba. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRƏN

  Ər sözündən olub, “müqəddəslər” mənasında da işlənir. Ermək sözü ilə də bağlayanlar vardır (haqqa ermişlər mənasında)

  Tam oxu »
 • ƏRƏN

  Ər sözündəndir, igid, cəsur, mərd deməkdir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda “müqəddəslər”, “ulular” mənasında da işlənir

  Tam oxu »
 • ƏRƏNLƏR

  Ululular, ulu qəhrəmanlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRƏSAT

  Bax: ərəsət.

  Tam oxu »
 • ƏRƏSƏT

  1. Məhşər günü yenidən diriləcək insanların öz əməllərinə dair haqq-hesab vermək üçün toplaşacaqları yer, meydan

  Tam oxu »
 • ƏRƏSƏTİ-MƏHŞƏR ƏRƏB

  1. Məhşər günü yenidən diriləcək insanların öz əməllərinə dair haqq-hesab vermək üçün toplaşacaqları yer, meydan

  Tam oxu »
 • ƏRGƏN

  Həddi-büluğa çatmış, lakin hələ evlənməmiş və ya ərə getməmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dövlətin endirsin düzə, Say, götür hamısın səksən

  Tam oxu »
 • ƏRGƏNLİK

  Qadının kişiyə hədiyyəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRĞƏVAN FARS

  Tünd-qırmızı rəngli gözəl gül (klassik şeirdə gözəlin dodağı bu çiçəyə oxşadılır). Gözlərin nərgizdi, hüsnün mahtaban, Açılıb gül, süsən, sünbül, ərğə

  Tam oxu »
 • ƏRĞÜVAN

  Bax: ərğəvan.

  Tam oxu »
 • ƏRĞÜVANİ

  Tünd-al, qırmızı, ərqəvan çiçəyi rəngində (qırmızı və parlaq).

  Tam oxu »
 • ƏRKAN

  ər. rükn sözünün cəmi Ədəb qaydaları. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çox vaxt ədəb-ərkan şəklində işlənir

  Tam oxu »
 • ƏRKƏC

  Bax: erkəc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏRQƏVAN

  Bax: ərğəvan.

  Tam oxu »
 • ƏRQƏVANİ

  Bax: ərğüvani.

  Tam oxu »
 • ƏRMAĞAN FARS

  Hədiyyə, bəxşiş, töhfə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gülün dərdim dəstə-dəstə, Ərmağan göndərdim dosta, Mən gedəndə yollar üstə, Durub Eyvaz ağlar qa

  Tam oxu »