Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ƏSBAB ƏRƏB

  1. Paltarlar. 2. Yaraq, silah; hacət, avadanlıq, ləvazimat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kafir ərəb məni candan eylədi, Yaxdı kabab bağrım büryan ey

  Tam oxu »
 • ƏSBABUL-ƏSBHƏ-ƏSLƏHƏ

  ərəb. əsbab – yaraq, silah; fars. əsb – at; ərəb. əsləhə – silah Dahaduruz bəy özü polad geyim geyindi, dəbilqəni qoydu başına, otuz iki əsbabul-əsbhə

  Tam oxu »
 • ƏSƏL ƏRƏB

  Bal. Səndə nələr var hələ, Özün salıbsan dilə, Mən yazığa rəhm elə Zər düşüb kakilə, Dilin dönüb əsələ

  Tam oxu »
 • ƏSƏR ELƏMƏK

  Təsir etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlunun sözləri Koroğluya yaman əsər elədi. (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”) * Əgər mənim çalmağım, oxu

  Tam oxu »
 • ƏSƏR ƏRƏB

  Təsir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏSİR-YESİR

  Yoxsul, hüquqsuz, yazıq, aciz, kimsəsiz adamlar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)   – Ay rəhmətliyin oğlu, indi ki sən Koroğlusan, bəs day bizi niyə bura

  Tam oxu »
 • ƏSMƏDİN

  Əsmədən, əsmədiyi halda. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏSMƏR ƏRƏB

  Qarabuğdayı, qarayağız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çəmlibelin səfasında, seyrində, Gülüstanda arzumanım qalmadı

  Tam oxu »
 • ƏSRƏMİŞ

  Qızmış, coşmuş. Seydi bir qədərdən sonra əsrəmiş nər kimi yerindən qalxdı. (“Seydi və Pəri”)

  Tam oxu »
 • ƏSRƏMİŞ

  Qızmış, coşmuş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kişnəyib meydanda gəzən, Hərdən sağa-sola süzən, Düşmanın başını üzən, Bir əsrəmiş nər atımı

  Tam oxu »
 • ƏSRİMİŞ

  Bax: əsrəmiş.

  Tam oxu »
 • ƏSRİMİŞ

  Bax: əsrəmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏSRÜK

  Sərxoş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏSRÜKMƏK

  Sərxoş etmək, sərsəmlətmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFİ ƏRƏB

  Qızıl pul (çəkisi 3,45 q). Misirdə Bürci məmlük sultanlarından olan Əşrəf Seyfəddin Bars bəy tərəfindən kəsilmiş və onun adı ilə adlandırılmışdır; ümu

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFİ ƏRƏB

  Qızıl pul (çəkisi 3,45 q). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Misirdə Bürci məmlük sultanlarından olan Əşrəf Seyfəddin Bars bəy tərəfindən kəsilmiş və onun

  Tam oxu »
 • ƏTƏK

  Dağın, yamacın və ümumiyyətlə hündür yerin aşağı tərəfləri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki hər şey hazır oldu, qoşunu götürüb Çənlibelə tərəf yo

  Tam oxu »
 • ƏVRƏN

  Aləm. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏYAL ƏRƏB

  Ailə, külfət; zövcə. Flektivlik baxımından ailə sözü ilə eyniköklüdür. Xacə Abdulla günlərin bir günündə durub hücrəsin bağladı, evinə gəldi

  Tam oxu »
 • ƏYƏR

  Yəhər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏYƏR

  Yəhər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Eyvaz balım, ayağa dur indi, Duşda gördüm Dəmirçioğlu qaldadır

  Tam oxu »
 • ƏYƏRLƏMƏK

  Atın belinə yəhər qoymaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏYƏRLƏMƏK

  Yəhərləmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏYƏŞ

  Bax: öyəc. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏK

  Dayanmaq, durmaq, yubanmaq, ləngimək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Göndərdim durna telinə, Eyvaz əyləndi, gəlmədi

  Tam oxu »
 • ƏYRİMCƏ

  Üzük. Gözəllər yığılıb hamısı kəndə, Sənəyin doldurub burdan ötən də, Şamaxı şəddəli gərdənbənd təndə, Əyrimcədən keçər beli qızların

  Tam oxu »
 • ƏYRİMÇƏ

  Üzük. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz xana al şərabı içirdim, Du deyibən, çox xocalar köçürdüm, Səksən oxu əyrimçədən keçirdim, Heç kamanda arzuma

  Tam oxu »
 • ƏYYAM ƏRƏB

  Yovm sözünün cəmi; çağ, zaman, dövr. Fərhad içib eşq camını, Dost dostdan alar kamını. Can dilər yaz əyyamını, Şükür ki, bir də görüşdük

  Tam oxu »
 • ƏYYAM ƏRƏB

  Yovm (gün) sözünün cəmi, çağ, zaman, dövr. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi namərd dünyası, bic əyyamıdı

  Tam oxu »
 • ƏYYAMLA

  Bir neçə gün sonra, bir vaxt sonra, bir müddət sonra. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏYYAR ƏRƏB

  1. Hiyləgər, kələkbaz, çoxbilmiş, fırıldaqçı, dolandırıcı. 2. Oğru, cibkəsən, evyaran. 3. Xilafət dövründə daimi sənət və peşəsi olmayan, təsadüfi işl

  Tam oxu »
 • ƏYYAR ƏRƏB

  1. Hiyləgər, kələkbaz, çoxbilmiş, fırıldaqçı, dolandırıcı. 2. Oğru, cibkəsən, evyaran. 3. Xilafət dövründə daimi sənət və peşəsi olmayan, təsadüfi işl

  Tam oxu »
 • ƏZƏL ƏRƏB

  Əvvəl, əvvəlcə, qabaqca. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əzəl bunu, sonra da o birisini min, təzəcə sulanmış şumda səyirt, qaratikanlığa sür, sonra da s

  Tam oxu »
 • ƏZƏLDƏN YAZILMAQ

  İnsan taleyinin ilk yaradıldığı zaman təyin edilmiş olması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏZRAYIL

  Mələk adı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FALAQQA

  Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. Molla içəri girib Abbasın ayağını falaqqaya saldı

  Tam oxu »
 • FALAQQA

  Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dona xanım Lələyə ağzını açmağa imkan vermə

  Tam oxu »
 • FANİ ƏRƏB

  Puç, axırı heç olan, axırı olmayan; müvəqqəti, daimi olmayan. Qurbaninin dərdi olub ziyada, Allahı çağırram yetişər dada, Bir gözəl seçmişəm fani düny

  Tam oxu »
 • FANİ ƏRƏB

  Puç, axırı heç olan; müvəqqəti, daimi olmayan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Beş gün bu fani dünyada Bənzim zərd oldu, zərd oldu, Gördüm bir qanlı za

  Tam oxu »
 • FANUS YUNAN

  Fənər. Pəri sənə qurban, dirili Qurban! Yolunda fədadı bu baş ilə can! Bir əlimdə fanus, yanımda Xuban, Öldüm bu bağçanı gəzə-gəzə mən

  Tam oxu »
 • FARİQ ƏRƏB

  Boş; azad; arxayın. Güləndəm xanımı böyük vəzirin öyünə qonaxlığa apardılar. Sabah saat onda qonaxlıxdan fariq oldular

  Tam oxu »
 • FARMAŞ

  ərəb. məfrəş Yorğan-döşək, xalça-palaz və s. qablamaq üçün palaz kimi toxunmuş dördkünc çuval, kisə. Formaca sandığa bənzəyir

  Tam oxu »
 • FEL

  Bax: feil. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FEL ƏRƏB

  Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Mən anadan mərd olmuşam, O Çənlibeldən gəlmişəm, Koroğluyam, at minmişəm, Yüz min belə f

  Tam oxu »
 • FELDAR

  ərəb. fel, fars. dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. Ay feldar, tez get bilərziyi gətir. (“Arzı-Qənbər”)

  Tam oxu »
 • FELDAR

  ər. feil, fars. – dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FELİ DÖNMƏK

  Nə etdiyini bilməmək, tərs iş görmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FƏĞFUR

  1. Çin imperatorlarının titulu. 2. Farfor, çini qab; məcazi mənada: gözəl qab-qacaq. Sevdiyimin hüsnü qüreyşin nuri, Kənanın Yusifi, Çinin fəqfuri, De

  Tam oxu »
 • FƏHM ƏRƏB

  Anlama, anlaq, dərrakə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu nə qədər diqqət elədisə, bir şey fəhm eləyə bilmədi

  Tam oxu »
 • FƏHMLİ

  Anlaqlı, idraklı, dərrakəli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »