Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ƏYAL ƏRƏB

  Ailə, külfət; zövcə. Flektivlik baxımından ailə sözü ilə eyniköklüdür. Xacə Abdulla günlərin bir günündə durub hücrəsin bağladı, evinə gəldi

  Tam oxu »
 • ƏYƏR

  Yəhər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏYƏR

  Yəhər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Eyvaz balım, ayağa dur indi, Duşda gördüm Dəmirçioğlu qaldadır

  Tam oxu »
 • ƏYƏRLƏMƏK

  Atın belinə yəhər qoymaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏYƏRLƏMƏK

  Yəhərləmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏYƏŞ

  Bax: öyəc. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ƏYLƏNMƏK

  Dayanmaq, durmaq, yubanmaq, ləngimək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Göndərdim durna telinə, Eyvaz əyləndi, gəlmədi

  Tam oxu »
 • ƏYRİMCƏ

  Üzük. Gözəllər yığılıb hamısı kəndə, Sənəyin doldurub burdan ötən də, Şamaxı şəddəli gərdənbənd təndə, Əyrimcədən keçər beli qızların

  Tam oxu »
 • ƏYRİMÇƏ

  Üzük. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz xana al şərabı içirdim, Du deyibən, çox xocalar köçürdüm, Səksən oxu əyrimçədən keçirdim, Heç kamanda arzuma

  Tam oxu »
 • ƏYYAM ƏRƏB

  Yovm sözünün cəmi; çağ, zaman, dövr. Fərhad içib eşq camını, Dost dostdan alar kamını. Can dilər yaz əyyamını, Şükür ki, bir də görüşdük

  Tam oxu »
 • ƏYYAM ƏRƏB

  Yovm (gün) sözünün cəmi, çağ, zaman, dövr. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi namərd dünyası, bic əyyamıdı

  Tam oxu »
 • ƏYYAMLA

  Bir neçə gün sonra, bir vaxt sonra, bir müddət sonra. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏYYAR ƏRƏB

  1. Hiyləgər, kələkbaz, çoxbilmiş, fırıldaqçı, dolandırıcı. 2. Oğru, cibkəsən, evyaran. 3. Xilafət dövründə daimi sənət və peşəsi olmayan, təsadüfi işl

  Tam oxu »
 • ƏYYAR ƏRƏB

  1. Hiyləgər, kələkbaz, çoxbilmiş, fırıldaqçı, dolandırıcı. 2. Oğru, cibkəsən, evyaran. 3. Xilafət dövründə daimi sənət və peşəsi olmayan, təsadüfi işl

  Tam oxu »
 • ƏZƏL ƏRƏB

  Əvvəl, əvvəlcə, qabaqca. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əzəl bunu, sonra da o birisini min, təzəcə sulanmış şumda səyirt, qaratikanlığa sür, sonra da s

  Tam oxu »
 • ƏZƏLDƏN YAZILMAQ

  İnsan taleyinin ilk yaradıldığı zaman təyin edilmiş olması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ƏZRAYIL

  Mələk adı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FALAQQA

  Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. Molla içəri girib Abbasın ayağını falaqqaya saldı

  Tam oxu »
 • FALAQQA

  Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dona xanım Lələyə ağzını açmağa imkan vermə

  Tam oxu »
 • FANİ ƏRƏB

  Puç, axırı heç olan, axırı olmayan; müvəqqəti, daimi olmayan. Qurbaninin dərdi olub ziyada, Allahı çağırram yetişər dada, Bir gözəl seçmişəm fani düny

  Tam oxu »
 • FANİ ƏRƏB

  Puç, axırı heç olan; müvəqqəti, daimi olmayan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Beş gün bu fani dünyada Bənzim zərd oldu, zərd oldu, Gördüm bir qanlı za

  Tam oxu »
 • FANUS YUNAN

  Fənər. Pəri sənə qurban, dirili Qurban! Yolunda fədadı bu baş ilə can! Bir əlimdə fanus, yanımda Xuban, Öldüm bu bağçanı gəzə-gəzə mən

  Tam oxu »
 • FARİQ ƏRƏB

  Boş; azad; arxayın. Güləndəm xanımı böyük vəzirin öyünə qonaxlığa apardılar. Sabah saat onda qonaxlıxdan fariq oldular

  Tam oxu »
 • FARMAŞ

  ərəb. məfrəş Yorğan-döşək, xalça-palaz və s. qablamaq üçün palaz kimi toxunmuş dördkünc çuval, kisə. Formaca sandığa bənzəyir

  Tam oxu »
 • FEL

  Bax: feil. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FEL ƏRƏB

  Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Mən anadan mərd olmuşam, O Çənlibeldən gəlmişəm, Koroğluyam, at minmişəm, Yüz min belə f

  Tam oxu »
 • FELDAR

  ərəb. fel, fars. dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. Ay feldar, tez get bilərziyi gətir. (“Arzı-Qənbər”)

  Tam oxu »
 • FELDAR

  ər. feil, fars. – dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FELİ DÖNMƏK

  Nə etdiyini bilməmək, tərs iş görmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FƏĞFUR

  1. Çin imperatorlarının titulu. 2. Farfor, çini qab; məcazi mənada: gözəl qab-qacaq. Sevdiyimin hüsnü qüreyşin nuri, Kənanın Yusifi, Çinin fəqfuri, De

  Tam oxu »
 • FƏHM ƏRƏB

  Anlama, anlaq, dərrakə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu nə qədər diqqət elədisə, bir şey fəhm eləyə bilmədi

  Tam oxu »
 • FƏHMLİ

  Anlaqlı, idraklı, dərrakəli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FƏXFUR

  Bax: fəğfur.

  Tam oxu »
 • FƏQFUR

  Bax: fəğfur.

  Tam oxu »
 • FƏLƏQQƏ

  Bax: falaqqa.

  Tam oxu »
 • FƏLƏQQƏ

  Bax: falaqqa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • FƏND-FEL

  fars. fənd, ər. feil Hiylə, kələk, fırıldaq, dolab, qurğu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özü də həm paşa idi, həm də çox bacarıqlı qoşun böyüyü idi

  Tam oxu »
 • FƏRAQ ƏRƏB

  Ayrılıq, hicran, firqət. Ay təbib, əl vurma, haqqı sevərsən, Nə xəstəyəm, nə də yaralıyam mən. Bir alagözlünün fərağındayam, Pünhanı eşqindən saralıya

  Tam oxu »
 • FƏRAQ ƏRƏB

  Ayrılıq, hicran, firqət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əysiy olmaz Koroğlunun qoğası, Düşər paşalarla cəngi, davası

  Tam oxu »
 • FƏRAQ GƏLMƏK

  Ayrılıq acısının gəlməsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • FƏRƏC ƏRƏB

  “Allah fərəc versin” (“Allah kömək eləsin, uğurlar olsun”) mənasında xoş arzu bildirən ifadə. Sən eşqdən, qızdan, gözəldən danışırsan

  Tam oxu »
 • FƏRHAD

  Dastanlarda dağçapan mənasında işlənir. Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumi ismə çevrilməsi) hadisəsi baş verib

  Tam oxu »
 • FƏRİŞTƏ

  Bax: firiştə. Soltan Süleyman gördü heç kim bir şey bilmir, o saat fəriştələri çağırıb, onlara dərdini söylədi

  Tam oxu »
 • FƏRMAN FARS

  Hökmdarın yazılı əmri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xotkarın fərmanı budu ki, sənin ya başını aparam, ya özünü

  Tam oxu »
 • FƏRMAYIŞ FARS

  Buyurma, əmr, buyuruq. Bəli, Nağı gedif xanım dediyi fərmayışdarı yerinə yetirdi. (“Məhəmməd və Güləndəm”)

  Tam oxu »
 • FƏRMAYİŞ

  Bax: fərmayış.

  Tam oxu »
 • FƏRRAŞ ƏRƏB

  Müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirən xidmətçi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəli, fərraşlar xəbər apardılar xana ki, bəs bu oğlan gəlib bu nəmdə, bu n

  Tam oxu »
 • FƏRŞ ƏRƏB

  Döşənəcək (xalça, palaz, cecim və s.). – Xoca, evə əlvan fərş döşərsən. Altına da ağzı yuxarı zəhərli almas qılınclar qoyarsan

  Tam oxu »
 • FƏRŞ ƏRƏB

  Döşənəcək (xalça, palaz, cecim və s.). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu evə girib gördü ki, yaxşı otaqdı, amma fərşi köhnədi

  Tam oxu »
 • FƏRZƏND FARS

  Oğul, övlad. ... Bu cəhətini də ərz eləyim ki, bu şahın heç bir fərzəndi yox imiş. (“Sam şahzadə”)                                                    

  Tam oxu »