Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇABAR

  (Füzuli, Kürdəmir) nişan, işarə

  Tam oxu »
 • ÇABARLAMAX

  (Füzuli, Kürdəmir) nişan qoymaq, nişan vurmaq. – Zahra yemişi üsdən çabarrardı, irəngi saralardı, qızarardı (Füzuli)

  Tam oxu »
 • ÇAÇCAX

  (Şəki) bax çaxçax. – Usta büyün çaçcağı qəyirdi

  Tam oxu »
 • ÇAÇIMAX

  (Gədəbəy) çeçəmək. – Çaçımax məni tutuf

  Tam oxu »
 • ÇADI

  (Balakən) ayıdöşəyi

  Tam oxu »
 • ÇAFCALAMAX

  (Çənbərək) çalışmaq, əlləşmək. – Qızyetər gənə çafcalıyır kın, tütünü tez əhsin

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  I (İsmayıllı) əzik (meyvə). – Çağ almaları bana çıxarmo:n II (Xanlar) barmaqdakı buğumların arası. – Üyün arası çağ addaney

  Tam oxu »
 • ÇAĞA

  (Ağdaş, Basarkeçər, İsmayıllı, Şəki) uşaq. – Ay çağa, dur bir az odun doğra (Ağdaş); – Sona hələ çağadı, ərə gedən vaxdı döyül (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • ÇAĞALA

  (Ağdam, Borçalı, Çənbərək, Qazax, Ordubad, İrəvan, Zəngibasar, Zəngilan) bax çaqqala. – O çağalanı niyə ye:rsən (Qazax); – Çağala zərəlli şeydi, qızdı

  Tam oxu »
 • ÇAĞALAX

  (Ağcabədi) çəyirdək

  Tam oxu »
 • ÇAĞALAXLAMAX

  (Ağcabədi) çəyirdəkləmək. – Alça bir azdan sonra çağalaxlıyajax

  Tam oxu »
 • ÇAĞALAMAX

  (Ağdam) ağacda xırda meyvələr əmələ gəlmək. – Meyvəyə balaca vaxdı de:rix’ çağalıyıf

  Tam oxu »
 • ÇAĞANA

  (Balakən, Zaqatala) musiqi aləti

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIÇÇI

  (Qazax, Tərtər) 1. kuryer. – Belə də göndərellər onu kin, get filankəsi çağer, ona çağırıççı deyəllər (Qazax) 2

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIĞ

  (Salyan) toy və ya yas günü. – Qoyunnar çağırığ güni kəsilərdi

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMAĞ

  (Yardımlı) (mahnı) oxumaq. – İş tökülüb qalıb, sən mahnı çağıreysən

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMAX

  I (Şəmkir) demək, söyləmək. – Keşmiş sözdü, heş çağırmamışam II (Dərbənd, Qax, Şəki, Zaqatala) banlamaq

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAMAX

  (Culfa) pambığın alağını vurmaq

  Tam oxu »
 • ÇAĞLI

  (Salyan) qədər. – Əgər durub yığson, bağda iki yeşik çağlı üzüm var

  Tam oxu »
 • ÇAXÇAX

  (Balakən, Gədəbəy, Kürdəmir, Qazax, Qax, Zaqatala) 1. yerə basdırılmış dirəklərə köndələn ağaclar vurmaqla düzəldilən hasar (Zaqatala, Balakən, Kürdəm

  Tam oxu »
 • ÇAXÇAVER

  (Borçalı) çoxdanışan. – Çoxdanışan adama çaxçaver de:llər

  Tam oxu »
 • ÇAXÇİLLƏMƏX’

  (Çənbərək) sahmana salmaq, hazırlamaq. – Mahmıt pə:ni çaxçillədi hamıdan qavax

  Tam oxu »
 • ÇAXÇUR

  (Bakı, İsmayıllı, Şamaxı) bax carcur I. – Uzaq yerə gedəndə arvatdar çaxçur giyillər (Bakı); – Palçıxdı, çaxçurumu gəti giyim (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • ÇAXFƏRƏNG

  (Lənkəran) çərpələng. – Uşaxlar bayram güni çoxli çaxfərəng buraxmışdılar

  Tam oxu »
 • ÇAXMA

  (Quba) armud növü. – Dünən üç girvənkə çaxma aldım

  Tam oxu »
 • ÇAXMAX

  (Kəlbəcər) qapaq. – Damın bajasına taxtadan çaxmax salırıx

  Tam oxu »
 • ÇAXMIR

  I (Meğri) çox göy (gözə aiddir). – Qırışmalın gözləri niyə belə bəs çaxmırdı? II (Meğri) iri qaratikan

  Tam oxu »
 • ÇAXNAX

  (Göyçay, Ucar) gölməçə

  Tam oxu »
 • ÇAXNAXÇI

  (Gəncə, Xanlar) aravuran, araqarışdıran. – Adamların arasın vırana de:rix’ çaxnaxçı (Xanlar)

  Tam oxu »
 • ÇAXRAX

  (Gədəbəy, Gəncə, Xanlar) daşlı-kəsəkli, qeyri-məhsuldar yer. – Çinarın kökü çaxraxdadı (Gəncə); – Çaxraxdan yaxşı qartof çıxmer (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • ÇAXRAXÇI

  (Qazax) xəbərçi, araqarışdıran. – Mənnən çaxraçı adam olmaz

  Tam oxu »
 • ÇAXU

  (Balakən) doğar qoyun. – İskəndərin beş baş çaxusu var

  Tam oxu »
 • ÇAK

  çak iləmağ: (Dərbənd) əzmək, xarab etmək. – Hayvanı çak iləyib gətimisən

  Tam oxu »
 • ÇAKU

  (Zaqatala) qoç. – Çox döyül ki, beş çakum var

  Tam oxu »
 • ÇAQQAL

  (Qəbələ, Oğuz) kiçik qotman ◊ Çaqqala vurmax – qotmanlamaq, qotman halında yığmaq. – Nəsir çaldığı otu çaqqala vurdu

  Tam oxu »
 • ÇAQQALA

  (Culfa, Qarakilsə, Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Zəngilan) kal, yetişməmiş (meyvə). – Ərix’ hələ çaqqaladı, dəymi:f (Zəngilan); – Əriyi çaqqala yemə, qızd

  Tam oxu »
 • ÇAQQALARMIDI

  (Ağdaş) cır armud. – Çaqqalarmıdı çox qalan armıddı

  Tam oxu »
 • ÇAQQALBAŞI

  (Ağcabədi) çubuqları bir neçə dəfə kəsilmiş hər hansı bir ağacın toppuzlaşmış baş hissəsi. – Çaqqalbaşını ojaxda, puşda yandırırıx

  Tam oxu »
 • ÇAQQALÇARIĞI

  (Xanlar) uşaqların çeyil (b a x II) otundan barmaqları arasına keçirib toxuduqları kiçik oyuncaq, çarıq

  Tam oxu »
 • ÇAQQALSÜRÜTMƏSİ

  (İmişli) uşaq oyunu adı. – Oxərtə çaqqalsürütməsi oyneyib, əyağa dura bilmir

  Tam oxu »
 • ÇAQQANA

  (Cəbrayıl) pambıq qərzəyi. – Uşaxlar pambux yığanda çoxun çaqqanada qoyur

  Tam oxu »
 • ÇAQQANAĞ

  I (Kürdəmir, Salyan) bax çaqqana. – Çaqqanağları təndirə at, çörək yapacam (Kürdəmir) II (Salyan) balıqqulağı

  Tam oxu »
 • ÇAQQI

  I (Meğri, Ordubad) cib bıçağı. – Çaqqı polatdan olar (Ordubad); – Şəhərdən mq: bir çaqqı alarsan (Meğri) II (Cəbrayıl) soyuq

  Tam oxu »
 • ÇAQQILDAX

  (Qazax) qoyunların yununa yapışıb qurumuş qığ ◊ Çaqqıldax bağlamax – qoyunların yununa qığ yapışıb qurumaq

  Tam oxu »
 • ÇAQQIŞMAĞ

  (Salyan) yola getməmək. – Müdür düz bir aydı mənnən çaqqışır

  Tam oxu »
 • ÇAQQIŞMAX

  (Cəlilabad) yumurta döyüşdürmək. – Yumırtda qoymırduğ, dəyişirdüy, çaqqışırduğ

  Tam oxu »
 • ÇAQQU

  (Dərbənd) 1. b a x çaqqı I. – Çaqqu balaca ulutdu 2. qatlanmayan bıçaq. – Bir çaqqum var, heç kəsmiyədi

  Tam oxu »
 • ÇAL

  (Xanlar, Qax, Qazax) dağ döşü, yamac. – O dağın bəri döşünə çal de:rix’ (Xanlar); – Büyün Əjdər qoyunu oxarıdakı çalda otarerdı (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÇALA

  I (Kürdəmir, Şəki) lək, çəltik ləki. – Çalaları süynən dolduruf üsdünnən çəltiyi saçiylər; – Çalaları donquz dağıtdı (Şəki); – Bı çala suvarılmamış qa

  Tam oxu »
 • ÇALAĞANÇARDAĞI

  (Zəngilan) uşaq oyunu adı. – Gəlin çalağançardağı oynuyax

  Tam oxu »